Lectio divina

nešpory


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen
psalm 131 | Boží přislíbení Davidovu domu

Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. (Lk 1,32)

Na Davida se, Pane, rozpomeň,
na všechnu jeho námahu a péči,
na to, jak slavně Pánu přísahal,
mocnému Jákobovu pevně slíbil:

„Nevkročím ve stan svého příbytku,
na lože neulehnu k odpočinku,
ani své oči usnout nenechám,
ani svým víčkám spánek nepopřeji,
než Pánu najdu místo příhodné,
příbytek pro mocného Jákobova!“

V Efratě slyšeli jsme o arše,
na polích jaárských pak jsme ji našli.
Vejděme nyní v jeho příbytek,
skloňme se k zemi před podnoží jeho!

Vstaň, Pane, vejdi tam, kde budeš dlít,
ty i tvá vznešená a slavná archa!
Právo a řád buď rouchem kněží tvých,
radostně ať ti jásají tví věrní!
Pro svého služebníka Davida
Pomazaného svého neodmítej!

Přísahal pevně Davidovi Pán,
od svého slibu nikdy neustoupí:
„Na trůně tvém dám slavně zasednout
dědici, který z tvého těla vzejde,

A jestli budou tvoji synové
mé smlouvy dbát a řádů, jimž je učím,
dám pak i jejich synům zasednout
pro věčné časy na trůně tvé vlády.“

Tak vpravdě Sión sobě zvolil Pán,
jej přál si navždy za sídlo své vlády:
„Toto je na věky můj příbytek,
zde budu sídlit, v místě vytouženém.

Pokrmu jeho štědře požehnám
a chlebem budu sytit jeho chudé.
Odění spásy jeho kněžím dám,
jásat a plesat budou jeho věrní.

Tady moc Davidovu rozhojním,
Pomazanému svému světlo zjednám.
Dám jeho nepřátelům z hanby šat,
on sám se bude skvít mým diadémem.“

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 134 | Bůh je Pán světa a dobrodinec svého lidu

Vy jste rod vyvolený ... abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (Srov. 1 Petr 2,9)

Jméno Páně velebte,
chvalte služebníci Páně,
bdící v domě Pánově
na nádvořích svého Boha.
Chvalte Pána, předobrý je Pán,
opěvujte jeho drahé jméno!

Neboť Pán si zvolil Jákoba,
Izraele za vlastnictví svoje.
Já přece dobře vím, že Pán je velký
a že náš Bůh je nade všechny bohy.
Cokoli Pánu zlíbí se, to činí
na nebi, na zemi i v hloubkách moří.
On mračna přivádí až z konců země, †
on svými blesky přivolává deště,
on ze svých komor bouři s větrem pouští.

Prvorozence egyptské on pobil,
od lidí tamějších až po dobytek.
Znamení seslal, Egypte, a divy
na faraóna se vším jeho dvorem.
On potřel mnohé národy svou mocí,
zahubil mnohé silné panovníky:

Sehona, jenž byl králem Amoritů, †
jakož i Oga, krále bášanského
a všechny krále v kananejské zemi.
Dal jejich kraje potom za dědictví,
dědictví Izraele, svého lidu.

Pane, tvé jméno trvá do věčnosti,
Pane, ty trváš v paměti všech rodů.
Neboť Pán chrání právo svého lidu,
má smilování pro své služebníky.

Pohanské modly jsou stříbro a zlato,
lidskýma rukama utvářené.
Ústa mají, a nemohou mluvit,
oči mají, a nemohou vidět,

uši mají, a nemohou slyšet
a v jejich ústech není dechu.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvoří,
všichni, kdo v modly důvěřují!

Dome Izraelův, Pána chval,
dome Áronův, ty Pána chval,
dome Léviho, ty Pána chval,
kdo má Pána v úctě, Pána chval!
Veleben buď ze Siónu Pán,
který sídlí v Jeruzalémě!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 47 | Poděkování za Boží ochranu

Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém. (Zj 21,10)

Velký je Pán a nejvýš hoden chvály
ve městě Boha našeho.
Vznosně se tyčí jeho svatá hora,
je všemu světu k potěše;

ten sever nejzazší, ta hora Sión,
to město krále mocného.
Pán, který sídlí v jeho hradních věžích,
je jeho hradbou bezpečnou.

Vždyť hle, jak spolčila se řada králů,
přitáhli všichni najednou.
Jenom však pohlédli – a ustrnuli,
s hrůzou se dali na útěk.

Třasavka děsu je tam zachvátila,
křeč jako bolest rodičky,
jako když prudký vichr od východu
taršíšské lodi rozbíjí.

Jak jsme to slýchali, teď viděli jsme
ve městě Boha našeho
v tom městě Pána zástupů:
Pán zbudoval je pro věky!

S vděčností, Bože, myslíme ve tvém chrámě
na tvoje milosrdenství.
Jako tvé jméno, Bože, tak tvá sláva
až na kraj země dosahá.

Tvá pravice je provždy spravedlivá,
ať Sión se z ní raduje,
ať zajásají všechny judské dcery
nad tvými, Pane, rozsudky!

Projděte Sión, obejděte kolem
a jeho věže spočtěte,
prohlédněte si jeho opevnění
projděte jeho paláci,

ať povíte všem příštím pokolením:
že takto veliký je Pán,
náš Bůh po všechen čas a do věčnosti.
Ten, jenž nás vede na věky!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 86 | Jerusalem budou všichni národové pokládati za svou otčinu.

Jeruzalém, pocházející shora, je svobodný – a to je naše matka. (Gal 4,26)

Miluje Pán, co založil na svaté hoře:
siónské brány nad všechna jákobská sídla.
Ty město Boží, sám praví na tvoji slávu:
„Rahab i Bábel přičítám k těm, co mě znají!

Hle, Filišťané, Tyrští i Etiopané,
ti všichni v něm jsou narozeni.
Vpravdě však Sión každý nazývá: „Matko!“
Protože ten jsi zbudoval, Svrchovaný.

Do svitku vpisuje Pán, když národy sčítá:
„Ti všichni v něm jsou narozeni.“
Jako v tanci se radují, kdo v tobě žijí:
všechny prameny mé spásy jsou v tobě.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

modleme se:
℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.Dobrořečme Pánu, Bohu díky.