Lectio divina

tercie


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

K nám, Duchu Svatý, nyní spěj
a znovu naplň naši hruď:
Ty pojíš Otce se Synem –
i s námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit
rač k Božím chválám roznítit
a rozdmýchej v nás lásky žár,
by oheň náš i bližní hřál.

To splň nám, dobrý Otče náš,
i Ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bóže, v každý čas.

Amen
psalm 118 (11-16) | Rozjímání o Božím zákoně

Naplněním zákona je láska. (Řím 13,10)

Po tvé pomoci prahne má duše; כ
důvěru mám a doufám v tvé slovo.
Po tvém výroku dychtí mé oči:
kdy mi dáš svoji útěchu, Pane?

Jsem už jak měch, co byl vysušen kouřem,
předpisů tvých však nezapomínám.
Kolik dnů tvému sluhovi zbývá?
Kdy budeš soudit mé utlačitele?

Úkladně jámy kopou mi zpupní,
ti, co se neřídí zákony tvými.
Příkazy tvé jsou pravda sama;
oni mě stíhají lží, proto pomoz!

Málem mě na zemi zahubili,
já však se držím tvých přikázání.
Podle své milosti ponech mi život,
svědectví úst svých zachovám věrně.

Navěky stálé je, Pane, tvé slovo, ל
na nebi zůstává, nezměnitelné.
Od rodu k rodu tvoje věrnost,
zemi jsi založil, a ona trvá.

Podle tvé vůle ještě dnes trvá:
neboť vše stvořené tobě slouží.
Kdyby mi radostí nebyl tvůj zákon,
ve své bídě bych dávno byl zašel.

Nikdy tvých příkazů nezapomenu,
neboť v nich jsi mi daroval život.
Já jsem tvůj, a proto mě zachraň,
neboť mám v mysli tvá ustanovení.

Číhají bezbožní, zhubit mě chtějí,
já však jsem dbalý tvých přikázání.
Poznal jsem meze všech dokonalostí,
pouze tvé soudy jsou neomezené.

Ach, jak tvůj zákon miluji vroucně! מ
Po celý den já přemítám o něm.
Moudřejším než jsou mí nepřátelé,
činí mě vůle tvá, stále je se mnou.

Rozumem předčím své učitele,
protože o tvých výrocích hloubám.
Rozvážnosti mám víc nežli starci,
neboť plním tvá přikázání.

Od špatných cest já zdržuji nohy,
abych tvé slovo vždy zachovával.
Neuhýbám před tvými soudy,
protože tys mi dal poučení.

Jak mi tvé příkazy na patře sládnou,
víc nežli med mi chutnají v ústech!
Zmoudřel jsem tvými rozhodnutími,
odpor mám ke každé nepravé cestě.

Mým krokům svítilnou je tvé slovo, נ
ono mi cestu osvětluje.
Dal jsem přísahu, také ji plním,
dbát všech tvých správných rozhodnutí.

Těžce svou bídou jsem sužován, Pane,
dle svého slova mi zachovej život!
Sliby mých úst, Pane, laskavě přijmi,
pouč mě o svých rozhodnutích.

Stále můj život je ohrožen zkázou,
já na tvůj zákon však nezapomínám.
Ať na mne bezbožní nástrahy líčí,
z cesty tvých příkazů nezabloudím.

Svědectví tvá jsou mým dědictvím provždy,
neboť jsou radostí mého srdce.
Srdce jsem přiměl tvé zásady plnit;
v tom je odměna na věčné časy.

Odpor mám k lidem vrtkavé mysli, ס
zato však v lásce mám tvůj zákon.
Ty jsi má ochrana, ty jsi mi štítem,
s důvěrou spoléhám na tvé slovo.

Odstupte ode mne, zlovolníci,
zachovám příkazy svého Boha!
Stůj při mně dle svého slibu, ať žiji,
nedopusť, abych se v naději zklamal!

Dej mi svou pomoc, a zachráněn budu,
rád se chci držet tvých přikázání.
Zavrhneš ty, kdo tvé vůli se příčí,
neboť jsou ve svém smýšlení lživí.

Všichni, kdo hřeší, jsou pro tebe struskou,
proto tvé předpisy já mám v lásce.
Bázní před tebou trne mé tělo,
v úctě se chvěji před tvými soudy.

Konám jen právo a spravedlnost, ע
nenech mě na pospas utlačitelům!
zaruč se za svého služebníka,
aby mě pyšní neutiskli!

Po tvé pomoci dychtí mé oči,
po tvém příslibu spravedlivém.
Milostiv buď svému služebníku,
pouč mě ve svých ustanoveních.

Jsem tvůj služebník, proto mě osvěť,
abych tvé výroky pochopil správně.
Nastala chvíle k zásahu Páně:
neboť tvůj zákon porušili!

Nade vše v lásce mám příkazy tvoje,
nad zlatou rudu i nad zlato ryzí.
Vedu si podle tvých nařízení,
nepravé cesty nenávidím.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenParalipomenon první kniha kronik - Chrámová stráž

Ke třídám vrátných: Za Korachovce: Mešelemjahu, syn Koracha, jednoho ze synů Ebjasafových.Mešelemjahu měl syny: prvního Zekarjahua, druhého Jediaela, třetího Zebadjahua, čtvrtého Jatniela,pátého Elama, šestého Jehochanana, sedmého Eljoenaje.Obed-Edom měl syny: nejstaršího Šemaju, druhého Jehozabada, třetího Joacha, čtvrtého Sacharu, pátého Netaneela,šestého Amiela, sedmého Izachara, osmého Peuletaje; Bůh mu opravdu požehnal.Jeho synovi Šemajovi se narodili synové, kteří měli pravomoc nad svými rodinami, protože to byli stateční hrdinové.Šemajovi synové: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jejich bratři, udatní Elihu a Semakjahu.Ti všichni byli synové Obed-Edoma. Oni, jejich synové a jejich bratři si ve službě vedli velmi zdatně. Za Obed-Edoma: dvaašedesát.Mešelemjahu měl syny a bratry: osmnáct udatných mužů.Chosa, jeden ze synů Merariho, měl syny: první byl Šimri, neboť sice nebyl nejstarší, ale jeho otec ho postavil do čela.Druhý byl Chilkija, třetí Tebaljahu, čtvrtý Zekarjahu. Celkem třináct Chosových synů a bratrů.Ti měli své třídy vrátných. Předáci těchto hrdinů měli obdobné úkoly, jako byly úkoly jejich bratří ve službě Jahvova Chrámu.Na každou bránu se losovalo po rodině, ať je malá či velká.Pro východ padl los na Šelemjahua, jehož syn Zekarjahu dával obezřelé rady. Losovali a právě na něho padl sever.Obed-Edom měl jih a jeho synové sklady.Šupim a Chosa měli západ s Branou poraženého kmene a horní silnici. Pravidla k úkolům:šest denně na východě, čtyři denně na severu, čtyři denně na jihu, po dvou u skladů;pro Parbar na západě: čtyři u silnice, dva u Parbaru.To byly třídy vrátných u Korachovců a Merariovců.Jejich bratři levité zodpovídali za poklady Božího Chrámu a byli určeni k pokladům zasvěcených obětních darů.Ladanovi synové - Geršonovi synové z Ladana - měli Jechielovce za hlavy rodin Geršonovce Ladana.Jechielovci Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za poklad Jahvova Chrámu.K Amramovcům, Jischarovcům, Hebronovcům a Uzielovcům:Šebuel, syn Mojžíšova syna Geršoma, byl představeným zodpovídajícím za poklady.Jeho bratři od Eliezera: jeho syn Rechabjahu, jeho syn Ješajahu, jeho syn Joram, jeho syn Zikri a jeho syn Šelomit.Tento Šelomit a jeho bratři zodpovídali za všechny poklady z obětních darů, jež zasvětil král David a hlavy rodin jakožto důstojníci tisíců, stovek a sborů(zasvětili je z válečné kořisti, aby obohatili Jahvův Chrám),a také za všechno, co zasvětil vidoucí Samuel, Kišův syn Saul, Nerův syn Abner a Serujin syn Joab. Za všechno, co se zasvětilo, zodpovídali Šelomit a jeho bratři.Za Jischarovce: Kenanjahu a jeho synové byli určeni pro světské záležitosti v Izraeli jakožto dozorci a soudci.Za Hebronovce: Chašabjahu a jeho bratři, tisíc sedm set bojovníků zodpovídajících za ochranu Izraele na západ od Jordánu, za všechny Jahvovy záležitosti a za službu králi.Za Hebronovce: předák Jerija. Ve čtrnáctém roce Davidovy vlády se pátralo po příbuzenstvu hebronovských rodin a shledalo se, že jsou mezi nimi udatní hrdinové v Jazeru v Galaadu.Pokud jde o Jerijovy bratry, dva tisíce sedm set bojovníků, hlav rodin, jmenoval je král David dohližiteli nad Rubenovci, Gadovci a polovinou Manasesova kmene v každé Boží i královské záležitosti
Druhý list svatého Jana - Pravda a blud

Já, starší, vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě - a nejen já, ale všichni, kdo poznali Pravdu -,kvůli pravdě, která v nás zůstává a setrvá s námi navěky.S námi budou milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, v pravdě a lásce.Velice jsem se zaradoval, že jsem nalezl ty z tvých dětí, které žijí v pravdě, podle přikázání, jež jsme dostali od Otce.A nyní tě, paní, prosím, ačkoli ti nepíši nějaké nové přikázání, ale je to přikázání, které máme od počátku: milujme jedni druhé.Láska tkví v životě podle jeho přikázání. A první přikázání je, jak jste se poučili od počátku, to, abyste žili v lásce.Ve světě se totiž rozmohli mnozí svůdcové, kteří nevyznávají Ježíše Krista, jenž přišel v těle. Takový právě je Svůdce, Antikrist.Mějte se na pozoru, abyste neztratili ovoce našich prací, ale abyste naopak dostali plnou odměnu.Kdokoli zachází dál a nesetrvává v Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tom učení setrvává, ten má Otce i Syna.Přijde-li k vám někdo, a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a chraňte se pozdravit ho.Kdo ho pozdraví, podílí se na jeho špatných skutcích.Mám mnohé, co bych vám měl napsat, ale dal jsem přednost tomu, nedělat to pomocí papíru a inkoustu. Doufám však, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit osobně, aby naše radost byla dokonalá.Děti tvé sestry Vyvolené tě pozdravují.℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.