Lectio divina

sexta


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,
sám stanovíš všech věcí řád:
smí slunce vzejít z ranních mlh
a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,
zchlaď žhoucí krve temný vír,
ztiš stálý hmoty s duchem svár,
dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Amen.
psalm 59 | Modlitba poraženého národa za vitězstvi.

Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. (Jan 16, 33)

Bože, to tys nás zavrhl a rozbil,
hněvem jsi vzplanul: dej nám znovu vstát!
Zemí jsi otřásl a rozpoltil ji:
zhoj její rány! Vždyť se kymácí!

Svůj národ nasytil jsi protivenstvím,
napojil jsi nás vínem omamným.
Znamení vztyč těm, kdo tě uctívají,
před luky ať se k němu uchýlí!

Aby se tvoji věrní zachránili,
pomoz svou pravicí a vyslyš nás!
Promluvil Bůh ve svém svatostánku: †
„Zvítězím a Sichem přidělím,
přeměřím i úval sukotský.

Galaád i Manasse mi patří, †
rovněž Efraím, má přilbice,
Juda pak má velitelská hůl.

Moáb je mou umývací mísou; †
na Edom pak botu postavím,
jásat budu nad Filištínskem.“

Kdo přivede mě k hrazenému městu,
kdopak mě do Edomu provodí,
ne-li ty, jenžs nás odvrhl, můj Bože,
a jenž už s naším vojskem netáhneš!

Na pomoc přijď nám proti nepříteli,
když pomoc od lidí je nicotná.
S Bohem však svedeme divy udatenství,
on zdeptá naše ujařmitele!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 19 | Modlitba lidu za krále, jdoucího do boje.

Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn. (Sk 2,21)

Kéž Pán tě vyslyší v dnech sklíčenosti!
Ochraň tě jméno Boha Jákobova!
Kéž ti svou pomoc pošle ze svatyně,
kéž ti svou podporu dá ze Siónu!

Kéž na tvé oběti se rozpomene,
kéž ve tvé žertvě najde zalíbení!
Kéž dá ti, po čem tvoje srdce touží,
kéž vyplní tvůj každý dobrý záměr!

A budem jásat nad pomocí Páně †
a oslavovat jméno svého Boha!
Jenom ať Pán tvé všechny prosby splní!

Teď vím, že svému Pomazanému: Pán dává vítězit
a z výšin nebes svou pravicí mu spěchá na pomoc.
Jedni jsou silní vozbou, druzí jízdou,
ale my jménem Pána, našeho Boha.

Tamti se ovšem zhroutili a padli,
kdežto my stojíme a vytrváme!
Pane, chraň krále, vítězství mu daruj,
vyslyš nás v den, kdy k tobě voláme!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 74 | Jen s trpení, přijde čas Božích soudů.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1,52)

Slavíme tě, Pane, slavíme tě,
vzýváme tě, hlásáme tvé díky.
„V době, kterou já sám ustanovím,
soudit budu spravedlivým soudem.

Byť se zem i s tvorstvem kymácela,
její pilíře já pevně držím.
Pyšným říkám: Jen se nepyšněte!
Bezbožným: Jen nezdvíhejte hlavu!

Nezdvíhejte hlavu příliš zpupně,
nehovořte k Bohu s šíjí vzdornou!“
Od východu ani od západu,
z pouště ani z hor nic nečekejte,

nikoli, jen Bůh je všeho soudcem:
toho poníží a toho vznese.
Tak to je: Pán drží v ruce kalich
s šumivým a kořeněným vínem,

podává jej tomu a zas tomu, †
vylokat je musí po kvasnice,
vypít všichni bezbožníci země.

Já však budu do věčnosti jásat,
Jákobovu Bohu hrát a zpívat.
On zuráží rohy bezbožníkům,
kdežto spravedliví zdvihnou čelo.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenJoel - Zničená země

Jahvovo slovo, jež se ozvalo Petuelovu synovi Joelovi.Slyšte to, starší, naslouchejte, všichni obyvatelé země! Stalo se něco takového ve vaší době nebo v době vašich otců?Vyprávějte to svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové pokolení dalšímu!Co zanechal gazam, to sežrala kobylka! Co zanechala kobylka, to sežral jelek! Co zanechal jelek, to sežral chasil!Probuďte se, opilci, a plačte! Všichni pijáci vína, naříkejte nad mladým vínem: berou vám ho od úst!Neboť proti mé zemi vytáhl lid, mocný a nespočetný; jeho zuby jsou zuby lví, tesáky má jako lvice.Z mé vinice udělal poušť, na kousky rozlámal můj fíkovník; všechny je oloupal, porazil, větve jim zbělely!Naříkej jako nad ženichem svého mládí panna pytlovinou oděná!Nekrvavá oběť i úlitba se vytratily z Jahvova Domu. Ve smutku jsou kněží, Jahvovi služebníci.Pole je zpustošené, půda truchlí. Neboť obilí je zpustošené, nedostává se vína, čerstvý olej vyschl!Strachujte se, rolníci, naříkejte, vinaři, nad pšenicí i nad ječmenem, neboť je ztracena úroda polí.Réva zchřadla a fíkovník povadl, granátovníky, palmy, jabloně, všechny polní stromy jsou suché. Ano, vyschlo veselí mezi lidmi.Kněží, odějte se pytlovinou! Kvílejte! Naříkejte, služebníci oltáře! Přijďte, nocujte oblečení v pytlovině, služebníci mého Boha! Neboť dům vašeho Boha je připraven o nekrvavou oběť i o úlitbu.Předepište půst, vyhlašte slavnost, starší, shromážděte všechny obyvatele země do domu Jahva, svého Boha. Volejte k Jahvovi:Ach! Jaký to den! Neboť je blízko Jahvův Den, přichází jako zkáza od Šadaje.Nevytratily se nám pokrmy před očima, radost a jásot z domu našeho Boha?Zrní zkornatělo pod hroudami; stodoly zpustly, sýpky jsou v troskách, neboť se nedostává obilí.Jak ten dobytek řve! Stáda skotu neklidně bloudí, neboť už nemají pastvu. Dokonce i na ovčí stáda přichází ten trest.Jahve, volám k tobě! Neboť oheň pohltil pastviště na stepích, plamen sežehl všechny stromy na polích.I polní zvířata po tobě prahnou, neboť potoky jsou bez vody, oheň pohltil pastviště na stepích.
Druhý Korinťanům - Jde mi o rovnost

Podáváme vám, bratři, zprávu o Boží milosti, jíž se dostalo církvím v Makedonii.Při mnohém soužení, jímž byli zkoušeni, přerostly jejich přehojná radost a jejich hluboká chudoba v bohatou velkodušnost.Dosvědčuji, že oni podle svých možností a z vlastního popudu i nad své možnostinás velmi naléhavě žádali o onu milost, aby se směli podílet na oné službě ve prospěch svatých.Překonali dokonce naše naděje a sami sebe vydali nejprve Pánu, pak z Boží vůle nám.Proto jsme poprosili Tita, aby tak, jak začal, dovedl u vás ono dílo štědrosti také k dobrému konci.Ale tak jako vynikáte ve všem, ve víře, slovu, vědění, přičinlivosti všeho druhu, lásce, kterou jsme vám předali, musíte také vyniknout v onom díle štědrosti.Nedávám tu žádný příkaz; chci pouze na přičinlivosti jiných vyzkoušet upřímnost vaší lásky.Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista, který se kvůli vám stal z bohatého, jímž byl, chudým, aby vás obohatil svou chudobou.A předkládám k tomu své mínění; pro vás je to vhodné, vy jste od minulého roku byli prvními, kdo se tohoto díla nejen ujali, ale také k němu dali podnět.Nyní je tedy dokončete tak, aby dovršení podle vašich možností odpovídalo vzletu vůle.Když je tu vzlet, je milé to, co člověk má, není řeč o tom, co nemá.Nejde tedy vůbec o to, abyste se pro úlevu druhým přivedli do bídy; je třeba dosáhnout rovnosti.Nyní váš přebytek pomůže jejich nedostatku, aby jejich přebytek též pomohl vašemu nedostatku. Tak se dojde k rovnostipodle toho, co je psáno: Ten, kdo si nasbíral mnoho, neměl nic navíc a tomu, kdo si nasbíral málo, nic nechybělo.Dík buď Bohu, jenž Titovi vkládá do srdce, aby se stejně přičiňoval o vás:on odpověděl na naši výzvu. Snaží se dokonce víc než kdykoli jindy a k vám odchází z vlastního popudu.Posíláme s ním bratra, jehož všechny církve chválí kvůli evangeliu.To není vše; navíc ho rovněž církve vyvolily, aby spolu s námi putoval při onom díle štědrosti, o které pečujeme ke slávě samotného Pána a k našemu vlastnímu uspokojení.Tím se chceme vyhnout tomu, aby nás nepomluvili kvůli té značné částce, o kterou pečujeme;neboť máme na srdci, co je dobré, nejen před Pánem, ale také před lidmi.Spolu s nimi posíláme také onoho z našich bratrů, jehož přičinlivost jsme vyzkoušeli mnoha způsoby a za mnohých okolností a jenž se nyní snaží ještě mnohem více vzhledem k velké důvěře, kterou k vám chová.Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník u vás; pokud jde o naše bratry, jsou posly církví, Kristovou slávou.Podejte jim před tváří církví důkaz své lásky a toho, že jsme na vás hrdí oprávněně.℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.