Lectio divina

nona


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Svět celý v pohyb uvádíš,
ač v sobě trváš beze změn,
sám vodíš slunce oblohou
a v různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,
až nakloní se žití běh,
a svatou smrtí ke slávě
nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Amen
psalm 16 | Modlitba nevinné utiskovaného.

V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby ... a byl vyslyšen pro svou úctu (k_Bohu). (Žid 5,7)

Slyš, Pane, Spravedlivý, slyš můj hlas,
vyslyš mou prosbu ze rtů, které nelžou!
Jen od tebe ať vyjde rozsudek,
tvé oči samy vidí, co je právo.

Kdybys mé srdce zkoušel za noci, †
zkoumal mě do dna, ohněm tříbil mě,
nepravost žádnou na mně nenalezneš.
Má ústa nehřeší, jak bývá zvyk,
já jenom podle slov z tvých rtů se řídím.

Já kráčím po cestě tvých zákonů,
má noha na tvé stezce nekolísá.
Já k tobě volám, Bože, vyslyš mě!
Sluch ke mně nakloň, vyslechni mé slovo!
Učiň mi, Pane, div své milosti, †
zachraň ty, kdo se k tobě utíkají,
před těmi, kdo se vzpouzejí tvé ruce!

Jak zřítelnici v oku svém mě střež
a v bezpečí mě ukryj pod svá křídla,
před bezbožníky, co mě skličují,
před nepřáteli, co mě krutě tísní.

Jest jejich srdce tukem zarostlé
a ústa mají plna zpupných řečí.
Číhají na mne, obstupují mě,
očima měří, jak mě svalit na zem;
jako když lev se chystá na kořist,
nebo lví mládě, které číhá v skrytu.

Povstaň už, Pane, sraz ho, hříšníka,
svým mečem chraň můj život před rouhačem!
Svou rukou, Pane, chraň mě před lidmi!
Ať jejich život vezme bídný konec!

Tím, cos jim přisoudil, jim naplň břich, †
ať mají dost i jejich synové
a ještě zbytky nechají svým dětem!
Já spravedlivý spatřím však tvou tvář;
až procitnu, tvůj zjev mě bude sytit.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 138 | Boží vševědoucnost

Kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? (Řím 11,34)

Pane, ty mě prohlédáš a znáš mě, †
o mně víš, ať sedám nebo vstávám,
postihuješ mé úmysly už z dálky.
Ať jdu nebo ležím, tys tak určil,
všechny moje cesty jsou ti známy.

Ještě nemám slovo na jazyku,
a ty, Pane, už je slyšíš celé.
Zpředu, zezadu mě obepínáš,
pevně na mne spočívá tvá ruka.
Hodna úžasu mi je tvá znalost,
nedostupná, nepochopitelná.

Kam bych mohl před tvým duchem jít,
kam bych mohl prchnout před tvou tváří?
Vystoupil bych do nebe – jsi tam;
ustlal bych si v podsvětí – i tam jsi!
Kdybych si vzal křídla jitřenky,
snesl se až k nejzazšímu moři,

i tam ruka tvá mě zachytí,
pravice tvá by mě uchopila.
Řeknu-li: "Snad ukryje mě tma,
zahalím se nocí místo světlem,“
ani tma ti temná nebude, †
noc ti zjasní jako světlo denní,
temnota tvým očím bude světlem.

Vždyť ty sám jsi stvořil moje nitro,
ty sám jsi mě v lůně matky utkal.
Děkuji ti za svůj vznik tak zvláštní! †
Podivuhodná jsou tvoje díla!
Dobře to má duše rozpoznává.

Podstata má nebyla ti tajná, †
když jsem já byl v skrytu teprv tvořen,
pestře spřádán v samé hloubi země.
Před očima měls můj celý úděl,
vše už bylo napsáno v tvé knize.

Moje dny už byly utvořeny,
dříve než z nich kterýkoli vzešel.
Tvé myšlenky však jsou nad můj dosah,
Bože, jejich plnost nedozírná!
Chtít je sčítat – je jich víc než písku;
sčetl bych je – u tebe bych zůstal.

Kéž bys, Bože, zhubil bezbožníka!
Jděte ode mne, vy lační krve!
Ti, co o tobě tak lstivě mluví,
nadarmo se bouří proti tobě!
Jak je za zášť k tobě nemít v zášti,
neprotivit si tvé protivníky?

Z hloubi duše své je nenávidím,
pro mne jsou i mými nepřáteli!
Zkoumej, Bože, poznávej mé srdce,
zkoušej mě a poznávej, jak smýšlím!
Pohleď, zdali nejdu cestou špatnou,
veď mě cestou věky osvědčenou!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenParalipomenon první kniha kronik - Chrámoví hudebníci

David a hodnostáři oddělili pro službu syny Asafovy, Hemanovy a Jedutunovy, proroky, kteří se doprovázeli na lyry, citery a cymbály, a muži určení k té službě byli sečteni.Za Asafovy syny: Zakur, Josef, Netanja, Asareela; Asafovi synové spadali pod pravomoc svého otce, jenž prorokoval pod královým vedením.Za Jedutuna: Jedutunovi synové: Gedaljahu, Seri, Ješajahu, Chašabjahu, Matitjahu; bylo jich šest pod vedením jejich otce Jedutuna, který na počest a chválu Jahvovi prorokoval za zvuku lyr.Za Hemana: Hemanovi synové: Bukijahu, Matanjahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Machaziot.Ti všichni byli syny králova vidoucího Hemana; na Boží slovo troubili na roh. Bůh dal Hemanovi čtrnáct synů a tři dcery;všichni na králův příkaz zpívali v Jahvově Chrámě pod vedením svého otce za zvuku cymbálů, citer a lyr, ve službě Božího Chrámu. Asaf, Jedutun, Heman,ti, kdo se naučili zpívat Jahvovi, byli spočítáni se svými bratry; těch, kdo tomu rozuměli, bylo celkem dvě stě osmdesát osm.Vylosovali si pořádek, jejž měl zachovávat malý i velký, mistr i žák.Jako první padl los na Asafovce Josefa. Druhý byl Gedaljahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Třetí byl Zakur; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Čtvrtý byl Jisri; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Pátý byl Netanjahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Šestý byl Bukijahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Sedmý byl Jesareela; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Osmý byl Ješajahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Devátý byl Matanjahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Desátý byl Šimej; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Jedenáctý byl Azareel; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Dvanáctý byl Chašabjahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Třináctý byl Šubael; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Čtrnáctý byl Matitjahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Patnáctý byl Jeremot; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Šestnáctý byl Chananjahu; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Sedmnáctý byl Jošbekaša; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Osmnáctý byl Chanani; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Devatenáctý byl Maloti; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Dvacátý byl Eljata; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Jedenadvacátý byl Hotir; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Dvaadvacátý byl Gidalti; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Třiadvacátý byl Machaziot; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.Čtyřiadvacátý byl Romamti-Ezer; s jeho syny a jeho bratry jich bylo dvanáct.
Druhý Tesalonickým - Spravedlivý soud

Pavel, Silván a Timoteus církvi Soluňanů, jež je v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.Ať vám Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus dopřejí milost a pokoj.Musíme za vás, bratři, ustavičně vzdávat Bohu díky, a je to jen správné, protože vaše víra mocně vzrůstá a protože je mezi vámi všemi stále větší vzájemná láska,takže i my sami jsme na vás hrdí mezi Božími církvemi, na vaši vytrvalost a na vaši víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.V tom se ukazuje spravedlivý Boží soud, při němž budete shledáni hodnými království Božího, pro které i vy trpíte.Neboť důsledkem Boží spravedlnosti bude právě to, že odplatí soužením těm, kteří vám je způsobují,a vám, kteří je podstupujete, odpočinkem s námi, až se Pán Ježíš zjeví z nebe s anděly své mociuprostřed žhoucího plamene a pomstí se na těch, kdo neznají Boha a kdo nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše.Ti budou potrestáni věčnou záhubou, daleko od tváře Páně a od slávy jeho moci,až přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a obdivován ve všech, kdo uvěřili - a vy jste našemu svědectví uvěřili. Tak tomu bude onoho Dne.Vzhledem k tomu se i my za vás ustavičně modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání, aby svou mocí přivedl ke zdárnému konci každý úmysl konat dobro a vše, co činí vaše víra;takto podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás i vy v něm.℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.