Lectio divina

nona


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Svět celý v pohyb uvádíš,
ač v sobě trváš beze změn,
sám vodíš slunce oblohou
a v různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,
až nakloní se žití běh,
a svatou smrtí ke slávě
nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Amen
psalm 123 | Naše pomoc je ve jménu Páně

Pán řekl Pavlovi: „Neboj se ... protože já jsem s tebou.“ (Sk 18,9.10)

Kdyby se nás nebyl zastal Pán,
takto ať se vyzná Izrael, -
kdyby se nás nebyl zastal Pán,
když se lidé vrhli proti nám,
pohltili by nás za živa.
Proti nám když vzplanul jejich vztek,

vody by nás byly odnesly,
valil by se přes nás divý proud,
přes nás by se byly valily
rozbouřené vody vzedmuté.

Chvála Pánu, že nás nevydal
jejich dravým zubům za kořist!
Duše vyvázla jak z léčky pták,
roztrhla se síť, jsme svobodni!

Naše pomoc je ve jménu Páně,
který stvořil nebesa i zem.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 124 | Bůh chrání svůj lid

Pokoj a milosrdenství přijde na pravé Boží Izraelity. (Gal 6,16)

Důvěru kdo v Pána mají, jsou jako hora Sión,
která nikdy nekolísá, trvá na věky.

Jako hory obklopují celý Jeruzalém,
tak Pán objímá svůj národ dnes i na věky.
Dědičnou zem spravedlivých hříšní nepodrží,
aby ani spravedliví po zlu nesáhli.

Dobře, Pane, čiň všem dobrým a všem upřímným!
Ty však, co se dají strhnout na nerovné cesty, †
smeť i se zločinci, Pane!
Pokoj s Izraelem!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 125 | Bůh je naše radost a naděje

Jako máte účast v soužení, tak budete mít účast i v útěše. (2 Kor 1,7)

Když úděl Siónu k lepšímu obracel Pán,
tehdy jsme byli jako ve snách.
Na rtech nám kypěl veselý smích,
jásotem oplýval jazyk.

Tehdy šla v národech jedna řeč:
„Pán pro ně učinil divy!“
Veliký div pro nás učinil Pán,
byli jsme radosti plní!
Pane, náš úděl již k dobrému změň
jak vyschlé potoky jihu!

Vždycky kdo v slzách zasévají,
ti budou s jásotem sklízet.
Vyjdou-li do pole, s pláčem jdou,
s pláčem sejí své zrní;
s jásotem vracet se budou zpět,
v náručí ponesou snopy.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 126 | Na Božím požehnání všecko záleží.

Jste Boží stavba. (1 Kor 3,9)

Jestliže dům nebuduje Pán,
lopotí se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán,
hlídat je marně budou stráže.

Marno je vám vstávat před ránem,
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb:
sám ho dá i za spánku svým milým.

Hle, jsou darem Páně synové,
jeho vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné,
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má:
sporem v bráně sok ho nezahanbí.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenKniha Ezdrášova - Dareiův edikt

A tak se na příkaz krále Dareia pátralo v pokladnicích, kde byly v Babylonu uloženy záznamy,a v Ekbatanech, pevnosti ležící v kraji Médů, se nalezl svitek tohoto obsahu: „Zápis:Prvního roku krále Kyra král Kyros přikázal: Boží Chrám v Jeruzalémě. Chrám bude znovu postaven jako místo, kde se přinášejí oběti, a jeho základy budou zachovány. Bude vysoký šedesát loket, široký šedesát loket.Budou tam čtyři vrstvy kamenných kvádrů a jedna vrstva dřeva. Útraty bude hradit králův dům.Nadto bude navráceno zlaté a stříbrné náčiní Božího Chrámu, které Nabuchodonozor odnesl z jeruzalémské svatyně a odvezl do Babylonu, tak aby vše přišlo na své místo v jeruzalémské svatyni a bylo uloženo v Božím Chrámě.Nyní tedy, Tatenaji, místodržící Zaeufratí, Šetar-Boznaji a vy, jejich druhové, přední úředníci v Zaeufratí, od toho odstupte,nechte judského místodržícího a starší Židů, ať na tom Božím Chrámě pracují: smějí ten Boží Chrám znovu postavit tam, kde stával.Toto jsou mé příkazy o vašem postupu vůči těm starším Židů ve věci znovupostavení toho Božího Chrámu: výdaje, jež mají, se těm mužům budou přesně a bez přestání proplácet z královského jmění - to znamená ze zaeufratských daní. -Co potřebují k celopalům Bohu nebe: mladé býky, berany a jehňata a také pšenici, sůl, víno a olej, to se jim denně bude podle pokynů jeruzalémských kněží bez nedbalosti dodávat,aby se Bohu nebe přinášely libě vonící oběti a aby se konaly modlitby za život krále a jeho synů.Dále přikazuji toto: komukoli, kdo překročí tento výnos, bude z domu vyrván trám, ten bude vztyčen a on na něj bude naražen; a z jeho domu se za ten zločin udělá smetiště.Ať Bůh, který tam dává sídlit svému Jménu, zahladí každého krále nebo každý lid, který by se pokusil toho nedbat a ten Boží Chrám v Jeruzalémě zničit! Ten příkaz jsem vydal já, Dareios. Ať je přesně proveden!“A tak místodržící Zaeufratí Tatenaj, Šetar-Boznaj a jejich druhové provedli přesně pokyny, které poslal král Dareios.A starší Židů z vnuknutí proroka Aggea a Idova syna Zachariáše dále s úspěchem stavěli. Stavbu ukončili podle příkazu Boha Izraele a příkazu Kyra a Dareia.Ten Chrám byl dokončen dvacátého třetího dne měsíce adaru: bylo to šestého roku vlády krále Dareia.Izraelité - kněží, levité a ostatní vyhnanci - ten Boží Chrám s radostí posvětili;k posvěcení toho Božího Chrámu přinesli sto býků, dvě stě beranů, čtyři sta jehňat a jako oběť za hřích celého Izraele dvanáct kozlů podle počtu Izraelových kmenů.Potom ustanovili, jak je psáno v Mojžíšově knize, k službě v Božím Chrámě v Jeruzalémě kněze podle jejich skupin a levity podle jejich tříd.Vyhnanci slavili Velikonoce čtrnáctého prvního měsíce.Levité se očistili jako jeden muž: všichni byli čistí; zabili tedy paschu pro všechny vyhnance, pro své bratry kněze i pro sebe samé.Paschu jedli: Izraelité, kteří se vrátili z vyhnanství, a všichni, kdo se rozešli s nečistotou národů země a přidali se k nim, aby vyhledali Jahva, Boha Izraele.Po sedm dní radostně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť Jahve je naplnil radostí tím, že k nim naklonil srdce asyrského krále, aby jim posílil ruce k práci na Božím Chrámě, Chrámě Boha Izraele.
Druhý list svatého Petra - Účast na Boží povaze

Simeon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, jimž se spravedlností našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista dostalo víry tak drahocenné, jako je ta naše,v hojnosti milost vám a pokoj skrze poznání našeho Pána!Vždyť jeho božská moc nám darovala vše, co míří k životu a ke zbožnosti: dala nám poznat Toho, který nás povolal svou vlastní slávou a mocí.Jimi nám byla darována ta drahocenná, ta největší zaslíbení, abyste se takto stali účastnými božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě, v žádostivosti.Právě proto se rovněž všemožně snažte o to, abyste ke své víře připojili ctnost, ke ctnosti poznání,k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost,ke zbožnosti bratrskou náklonnost, k bratrské náklonnosti lásku.Máte-li totiž tyto vlastnosti a máte-li je v hojnosti, nezůstanete při poznávání našeho Pána Ježíše Krista nečinní ani neplodní.Ten, jemuž se jich nedostává, je slepý, krátkozraký; zapomíná, že byl očištěn od svých dávných hříchů.Snažte se tedy, bratři, o to horlivěji upevnit své povolání a své vyvolení. Budete-li si tak počínat, nehrozí vám nikdy nebezpečí pádu.Neboť takto vám bude navíc bohatě dopřáno vstoupit do věčného Království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.Proto vám budu tyto věci neustále připomínat, i když o nich víte a jste v té přijaté pravdě utvrzeni.Pokud jsem v tomto stanu, pokládám za správné udržovat vás svými připomínkami v bdělosti,protože vím, jak mi to ostatně náš Pán Ježíš Kristus oznámil, že svůj stan vbrzku opustím.Vynasnažím se však, abyste se po mém odchodu mohli při každé příležitosti na tyto věci opět upamatovat.Když jsme vás seznamovali s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, neřídili jsme se nějakými chytře vymyšlenými bajkami; vždyť jsme kdysi byli očitými svědky jeho velebnosti. -Od Boha Otce se mu totiž dostalo cti a slávy, když k němu Sláva plná velebnosti promluvila takovéto slovo: "Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."My jsme ten hlas slyšeli, přicházel z Nebe, my jsme byli s ním na té svaté hoře.Takto se nám dotvrzuje prorocké slovo: dobře činíte, díváte-li se na ně jako na lampu, která září na temném místě, dokud nezačne svítat den a ve vašich srdcích nevzejde jitřní hvězda.Především však vězte toto: žádné proroctví Písma nelze vykládat po svém;žádné proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, to v Božím jménu lidé promlouvali z popudu Ducha Svatého.℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.