Lectio divina


kompletář


Zůstaň s námi Pane, neboť se připozdívá
a buď neustále naší pomocí.

O.C.S.O.

psalm 4 | Večerní modlitba sklíčeného.

Podivuhodným učinil Bůh toho, kterého vzkřísil z mrtvých. (Sv. Augustin)

Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, †
tys mi dal vždy v mé tísni volný prostor,
smiluj se nade mnou, mé prosby slyš!

Jak dlouho, lidé, chcete čest mou deptat?
Chytat se klamu, následovat lež?
Vězte, že Pán svým věrným koná divy:
Pán uslyší, když k němu zavolám.

Proto se zachvějte a nehřešte již,
v lůžku to uvažte a ztište se.
Jen obětujte Pánu náležitě
a na něj složte všechnu důvěru.

Říkají: „Kdopak nám dá poznat blaho?“
Ty, Pane, ukaž nám svou jasnou tvář!
Víc radosti to mému srdci dodá,
než mají oni z hojné úrody.

Pokojně ulehnu a klidně usnu,
vždyť ty dbáš, Pane, o mé bezpečí.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 90 | věčný Bůh, útočiště každého člověka

U Boha je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. (2 Petr 3,8)

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: „Tys mé útočiště,
můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.“

Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců,
před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi,†
pod jeho křídly dojdeš ochrany
vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.

Nebudeš strachovat se nočních příšer
a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží,
moru, jenž řádí za bílého dne.

I když jich padne po tvém boku tisíc,†
ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne.

Naopak, na své oči budeš vidět,
spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště,
ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.

Proto nic zlého se ti nepřihodí,
nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz,
na všech tvých cestách být ti ochránci.

A proto budou na rukou tě nosit,
aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech
a lva i draka klidně zašlápneš.

„Že je mi oddán, já ho vysvobodím,
ochráním, že se k mému jménu zná.
A vyslyším ho, když mě bude vzývat,†
budu s ním v každém jeho soužení,
zachráním ho a ke cti pozvednu.

Dosyta obdařím ho dlouhým věkem
a svoji spásu mu dám uvidět.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 133 | Chvalte Pána ve chrámě i v noci!

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. (Zj 19, 5)

Nuže, Pána velebte,
všichni služebníci Páně,
kteří v domě Pánově
bdíte za nočního času!

Vzneste ruce ke svatyni,
Pána velebte a chvalte!
Ze Siónu žehnej ti Pán,
jenž stvořil zem i nebe!

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků AmenPrvní Korinťanům - Jazyky a proroctví

Usilujte o lásku; rovněž dychtěte po duchovních darech, zejména po daru proroctví.Neboť ten, kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, ale k Bohu; nikdo totiž nerozumí: duchem vyjadřuje tajemné věci.Ten, kdo prorokuje, mluví naopak k lidem; vzdělává, povzbuzuje, posiluje.Kdo mluví jazykem, vzdělává sám sebe, kdo prorokuje, vzdělává shromáždění.Zajisté bych byl rád, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste prorokovali; vždyť kdo prorokuje, předčí toho, kdo mluví jazyky, ledaže by on sám podával výklad, aby z toho shromáždění nabylo poučení.A nyní, bratři, předpokládejme, že k vám přijdu a budu k vám mluvit jazyky, k čemu vám budu užitečný, nepřinese-li vám mé slovo ani zjevení, ani poznání, ani proroctví, ani ponaučení?Tak je tomu s hudebními nástroji, flétnou nebo citerou; nevydávají-li zřetelně zvuky, jak se pozná, co se na flétnu nebo citeru hraje?A když polnice vydá jen nejasný zvuk, kdo se bude chystat k boji?Tak je tomu i s vámi: nepronesete-li vy tím jazykem srozumitelného slova, jak se pozná, co říkáte? Budete mluvit do větru.Po celém světě je já nevím kolik druhů řečí a nic není bez řeči.Pokud tedy neznám smysl řeči, jsem pro toho, kdo mluví, jako barbar a ten, kdo mluví, je jako barbar pro mne.Tak je tomu s vámi: protože dychtíte po duchovních darech, usilujte o to, abyste je měli v hojnosti pro poučení shromáždění.Proto se musí ten, kdo mluví jazykem, modlit, aby mohl podávat výklad.Modlím-li se totiž jazykem, je můj duch v modlitbě, ale pro můj rozum z toho žádné ovoce nebude.Co tedy dělat? Budu se modlit duchem, ale budu se též modlit rozumem. Budu zpívat chvály duchem, ale budu je zpívat též rozumem.Budeš-li ostatně dobrořečit pouze duchem, odpoví pak nezasvěcený "Amen!" na tvé díkůvzdání, když neví, co říkáš?Tvé díkůvzdání je zajisté krásné, ale ten druhý z něho nenabývá poučení.Vzdávám díky Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni;ale ve shromáždění raději řeknu pět slov svým rozumem, abych poučil i ostatní, než deset tisíc jazykem.Bratři, nebuďte dětmi, jde-li o soudnost; malými dětmi, jde-li o zlomyslnost, to ano, ale jde-li o soudnost, buďte dokonalí.V Zákoně je psáno: Skrze lidi jiného jazyka a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, a ani tak mě nebudou poslouchat, říká Pán.Takto tedy jazyky slouží jako znamení ne pro věřící, nýbrž pro nevěřící: proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící.Jestliže se tedy celá církev vespolek shromáždí a všichni budou mluvit jazyky a vejdou tam nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou pak, že blázníte?Jestliže však všichni budou prorokovat a vejde tam nějaký nevěřící nebo nezasvěcený, pak je hned ode všech kárán, ode všech posuzován;tajemství jeho srdce jsou odhalena a on tudíž padne na tvář a bude se klanět Bohu a prohlásí, že mezi vámi je skutečně Bůh.Co z toho vyplývá, bratři? Když se shromažďujete, každý může znát nějaký chvalozpěv, nějaké ponaučení, nějaké zjevení, nějakou řeč v jazyce, nějaký výklad. Ať se vše děje tak, aby to bylo k poučení.Mluví někdo jazykem? Ať to dělají dva nebo nanejvýš tři a jeden po druhém; a ať je tam někdo, kdo vykládá.Není-li tam nikdo, kdo by vykládal, ať se ve shromáždění mlčí; každý ať mluví k sobě samému a k Bohu.Pokud jde o proroky, ať dva nebo tři mluví a další ať posuzují.Pokud někdo jiný ze sedících má zjevení, ať se ten první odmlčí.Vždyť vy všichni můžete jeden po druhém prorokovat, aby všichni byli ponaučeni a všichni povzbuzeni.Prorocký duch je prorokům podřízen;vždyť Bůh není Bohem nepořádku, ale pokoje. Jako u svatých ve všech církvíchať ženy ve shromážděních mlčí, neboť jim není dovoleno ujímat se slova; ať setrvávají v podřízenosti podle toho, co říká i Zákon.Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svého manžela; pro ženu je totiž nevhodné mluvit ve shromáždění.Což snad vyšlo Boží slovo od vás? Nebo přišlo pouze k vám?Jestliže si někdo myslí, že je prorok nebo že je prodchnut Duchem, ať rozpozná v tom, co vám píši, přikázání Páně.Nezná-li je, pak není znám on.A tak tedy, bratři moji, dychtěte po daru proroctví a nebraňte v mluvení jazyky.Ale všechno ať se děje důstojně a spořádaně.
℣ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℟ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℣ Ty jsi nás vykoupil, Pane Bože věrný,
℟ odevzdávám svého ducha,
℣ sláva Otci i Synu i Duchu svatému
℟ do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Navštiv Bože náš příbytek, a ochraň nás před úklady nepřítele.
Pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás
a stále nás provázej svým poženáním.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Ať všemohoucí a milosrdný Bůh vám žehná a vás chrání, Otec i Syn i Duch svatý.
Amen