Lectio divina


kompletář


Zůstaň s námi Pane, neboť se připozdívá
a buď neustále naší pomocí.

O.C.S.O.

psalm 4 | Večerní modlitba sklíčeného.

Podivuhodným učinil Bůh toho, kterého vzkřísil z mrtvých. (Sv. Augustin)

Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, †
tys mi dal vždy v mé tísni volný prostor,
smiluj se nade mnou, mé prosby slyš!

Jak dlouho, lidé, chcete čest mou deptat?
Chytat se klamu, následovat lež?
Vězte, že Pán svým věrným koná divy:
Pán uslyší, když k němu zavolám.

Proto se zachvějte a nehřešte již,
v lůžku to uvažte a ztište se.
Jen obětujte Pánu náležitě
a na něj složte všechnu důvěru.

Říkají: „Kdopak nám dá poznat blaho?“
Ty, Pane, ukaž nám svou jasnou tvář!
Víc radosti to mému srdci dodá,
než mají oni z hojné úrody.

Pokojně ulehnu a klidně usnu,
vždyť ty dbáš, Pane, o mé bezpečí.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 90 | věčný Bůh, útočiště každého člověka

U Boha je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. (2 Petr 3,8)

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: „Tys mé útočiště,
můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.“

Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců,
před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi,†
pod jeho křídly dojdeš ochrany
vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.

Nebudeš strachovat se nočních příšer
a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží,
moru, jenž řádí za bílého dne.

I když jich padne po tvém boku tisíc,†
ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne.

Naopak, na své oči budeš vidět,
spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště,
ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.

Proto nic zlého se ti nepřihodí,
nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz,
na všech tvých cestách být ti ochránci.

A proto budou na rukou tě nosit,
aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech
a lva i draka klidně zašlápneš.

„Že je mi oddán, já ho vysvobodím,
ochráním, že se k mému jménu zná.
A vyslyším ho, když mě bude vzývat,†
budu s ním v každém jeho soužení,
zachráním ho a ke cti pozvednu.

Dosyta obdařím ho dlouhým věkem
a svoji spásu mu dám uvidět.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 133 | Chvalte Pána ve chrámě i v noci!

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. (Zj 19, 5)

Nuže, Pána velebte,
všichni služebníci Páně,
kteří v domě Pánově
bdíte za nočního času!

Vzneste ruce ke svatyni,
Pána velebte a chvalte!
Ze Siónu žehnej ti Pán,
jenž stvořil zem i nebe!

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků AmenFilipanům - On zmařil sám sebe

Proto vás zapřísahám při všem, co je naléhavým nabádáním v Kristu, přesvědčováním v Lásce, společenstvím v Duchu, soucítící něhou,dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet: mějte touž lásku, jedinou duši, jediné smýšlení;nedejte nic na ducha stranictví, nic na marnou slávu, ale každý ať pokorně pokládá druhé za přednější, než je sám;nevyhledávejte každý to, co je ve vašem zájmu, ale každý ať spíš myslí na zájmy ostatních.Ať je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:On, ač jeho údělem bylo božství, nelpěl žárlivě na stavu, jenž ho činil rovným Bohu.Ale sám sebe zmařil tak, že na sebe vzal úděl otroka a stal se podobným lidem. Chovaje se jako člověkponížil se ještě víc a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži!A proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno, které je nad každé jméno,aby se v Ježíšově jménu každé koleno sklonilo, převysoko na nebi, na zemi i v podsvětía aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus jest PÁN, ke slávě Boha Otce.Proto tedy, moji milovaní, pracujte s bázní a chvěním na uskutečnění své spásy, s onou poslušností, jejíž důkaz jste stále podávali a jež se musí projevovat nejen, když jsem přítomen, ale ještě více nyní v mé nepřítomnosti:vždyť zde je Bůh, který ve vás pro své dobrotivé záměry působí, že je chcete a pak i vykonáváte.Jednejte ve všem bez reptání a bez námitek,abyste se stali bezúhonnými a ryzími, neposkvrněnými Božími dětmi uprostřed pobloudilého a zvráceného pokolení, ve světě, kde záříte jako ohniska světla,když mu předkládáte Slovo života. Takto mi připravujete důvod k hrdosti pro Kristův Den, neboť můj běh a má námaha nebyly marné.Jestliže se ostatně i moje krev má vylít jako úlitba na vaši oběť a pro obětní dar vaší víry, činí mě to šťastným a s vámi všemi se z toho raduji,jako to má činit šťastnými i vás a jako se z toho máte radovat se mnou.Doufám aspoň v Pánu Ježíši, že vám brzy pošlu Timotea, aby se mně samému ulevilo tím, že o vás dostanu zprávy.Nemám opravdu nikoho jiného, kdo se tak jako on dokáže zajímat s upřímným srdcem o to, jak se vám vede:všichni si hledí svých vlastních zájmů, ne zájmů Ježíše Krista.Ale o něm víte, že se osvědčil: sloužil se mnou evangeliu jako syn se svým otcem.Počítám tedy, že k vám pošlu jeho, jakmile uvidím, co bude se mnou.Pán mi ostatně dodává důvěru, že brzy budu moci přijít sám.Ale pokládám za nutné poslat vám nazpět Epafrodita, toho bratra, který je mým druhem v práci i v zápase a kterého jste vyslali, aby mi pomáhal v mých potřebách.On totiž po vás všech teskní a už nevydrží na místě, protože jste se dozvěděli o jeho nemoci.Byl opravdu nemocen a velmi blízko smrti; ale Bůh se nad ním slitoval a nejen nad ním, ale také nade mnou, když mě ušetřil, abych neměl jeden zármutek za druhým.Proto si pospíším s tím, že vám ho pošlu nazpět, abyste se zase zaradovali, až ho uvidíte, a abych i já sám měl méně trápení.Přijměte ho tedy v Pánu ve vší radosti a mějte lidi, jako je on, ve velké vážnosti.On málem umřel kvůli Kristovu dílu a nasadil svůj život, když vás zastupoval ve službě, kterou jste mi nemohli sami prokázat.
℣ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℟ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℣ Ty jsi nás vykoupil, Pane Bože věrný,
℟ odevzdávám svého ducha,
℣ sláva Otci i Synu i Duchu svatému
℟ do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Navštiv Bože náš příbytek, a ochraň nás před úklady nepřítele.
Pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás
a stále nás provázej svým poženáním.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Ať všemohoucí a milosrdný Bůh vám žehná a vás chrání, Otec i Syn i Duch svatý.
Amen