Lectio divina

nešpory


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen
psalm 39 | Poděkování a prosba o pomoc

Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. (Žid 10, 5)

Doufal jsem, doufal v Pána, i sklonil se ke mně
a vyslyšel moje volání.
Z jámy zkázy mě vytáhl, z bahna a kalu, †
mé nohy na skálu postavil,
mým krokům opět jistotu dal.

Do úst mi vložil zpěv nový, chvalozpěv k Bohu. †
Spatří to mnozí, pojme je bázeň,
v důvěře skloní se před Pánem.
Šťastný člověk, jenž v Pána naději vkládá, †
jenž nedruží se ke zpupným
a k těm, kdo upadli v lež a blud.

Mnohé divy jsi učinil, Pane, můj Bože, †
i záměry, které s námi máš;
kdo by se tobě vyrovnal!
Kdybych měl o nich vyprávět,
víc je jich, než se spočítat dá.

V žertvách a krvavých darech zálibu nemáš, †
smírné a zápalné oběti nechceš;
avšak mně jsi otevřel sluch.

Řekl jsem tedy: „Hle, zde přicházím nyní!
Ve svitku pro mne je příkaz psán.
Blaží mě, Bože můj, konat podle tvé vůle,
tvůj zákon v hloubi srdce mám.“
Tvou spravedlnost jsem zvěstoval před velkou obcí,
ústa jsem nezamkl, Pane, ty víš.

Tvou spravedlnost nenechám pro sebe v skrytu, †
tvou věrnost a pomoc rozhlásím.
Ani tvou čestnost a laskavost před velkou obcí nesmlčím.
Neodpírej mi, Pane, své slitování,
tvá milost a věrnost buď se mnou vždy!

Neboť mě skličují vůkol nesčetné strasti, †
mé hříchy na mě dopadly,
že ani vzhlédnout si netroufám.
Mám jich víc nežli na hlavě vlasů,
ztratil jsem veškerou odvahu.

Kéž se ti, Pane, zlíbí mě vysvobodit!
Pospěš mi, Pane, na pomoc!
Ať hanba s potupou padnou konečně na ty,
kdo se mě snaží zahubit,

ať se stydí a zalezou všichni,
kdo se z mých pohrom radují!
Jen ať se stáhnou se zahanbením ti všichni,
kdo o mně říkali: „Dobře mu tak.“
Zato ať jásají, ať se radují v tobě
všichni, kdo tebe hledají!
Ať mohou říkat: „Velký je Pán“,
kdo k tobě volají o pomoc!

Já jsem jen ubohý nuzák, přijď ke mně, Pane! †
Ty jsi má pomoc, můj zachránce,
neotálej už, Bože můj!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 61 | Od Boha jedině čekej pomoci!

Bůh, dárce naděje, ať vás naplní pokojem ve víře. (Řím 15, 13)

Jen u Boha se utiší má duše,
jen od něho je moje spása.
Jediný on je skála má i pomoc,
pevný můj hrad, že nekolísám.

Jak dlouho chcete s jedincem vést válku,
vrhat se všichni na jednoho
jak na zeď, která hrozí pádem,
na hradbu, která už se hroutí!

Ano, jen samé pletky osnovají,
jen ve lži mají zalíbení.
Žehnají prolhanými ústy,
a v hloubi srdce proklínají.

Jen u Boha se uspokoj, má duše,
vždyť u něho je vše, věč doufám.
Jediný on je skála má i pomoc,
pevný můj hrad, že nekolísám.

Na Bohu stojí spása má i sláva,
Bůh je má skála, záchrana má.
Důvěřuj vždy jen v něho, všechen lide! †
Před ním si vylévejte srdce:
vždyť Bůh je naše útočiště!

Jsou lidé jen jak závan dechu,
jsou všichni smrtelní jen klam.
Na misce vah až k vrchu vzlétnou,
každý je lehčí než sám dech.

Nespoléhejte na násilí,
zanechte honby za lupem!
A na bohatství, i když vzrůstá,
svým srdcem nikdy nelpěte!

Jediné pověděl Pán kdysi,
a toto dvojí slyšel jsem:
že u Boha je všechna moc,
u tebe, Pane, všechna láska:
i to, že odplácíš ty sám
člověku podle jeho skutků.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 7 | Nevinně pronásledovaný prosí Nejvýš Spravedlivého.

Soudce už stojí přede dveřmi. (Jak 5,9)

Pane a Bože můj, já jenom v tebe doufám,
zachraň mě, vysvoboď od mého stihatele!
Ať jako lítý lev mi neuloupí život
a nerozsápe mě, když ochrany bych neměl.

Pane a Bože můj, jestliže já jsem vinen,
že na mých rukou lpí snad nepravost a špatnost,
že svému příteli jsem učinil co zlého,
či těm, kdo tiskli mě, jsem také splácel křivdou:
pak ať můj nepřítel mě dostihne a zdrtí,
můj život zašlápne a hodí v prach mou čest!

Vstaň, Pane, rozhněván, stůj při mně na soudu
a zaraz běsnění mých utiskovatelů!
Ať šiky národů se skupí kolem tebe,
ty na výsosti pak nad nimi zasedni:

Pán soudí národy! – Suď, Pane, i mou při,
hleď na mou nevinu a zas mi zjednej právo.
Znič zlobu ničemů, chraň spravedlivého,
ty, spravedlivý Bůh, znáš lidská srdce do dna.

Bůh je můj štít, on chrání ty,
kdo mají srdce upřímné.
Bůh spravedlivý soudce jest,
Bůh může ztrestat každým dnem.

Když opět hříšník brousí meč
a míří lukem napjatým,
sám na sebe tím chystá zbraň
a brousí šípy ohnivé.

Jen pohleď na něj: počal zlo,
těhotný zlobou zrodí lest.
Past vykopal a vyhloubil,
však do své jámy padne sám.
Narazí hlavou o svůj hřích,
o zločin lebku roztříští.

Já však chci Pána velebit,
že spravedlivě řídí svět
a hrát a zpívat chvalozpěv
na jméno Pána, Nejvyššího!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 25 | Modlitba nevinného za Boží pomoc.

Bůh si nás v Kristu vyvolil, abychom byli svatí a neposkvrnění. (Srov. Ef 1, 4)

Pro bezúhonnost mou mi, Pane, zjednej právo,
bez zakolísání jsem důvěřoval v Pána.
Zkoumej mě, Pane můj, a podrob mě své zkoušce,
až do dna prozpytuj mé ledví a mé srdce.

Vždy měl jsem na očích tvou milost,
cestou tvé pravdy kráčel jsem,
nevysedával s falešníky
a nestýkal se s pokrytci.
Mám odpor k shromáždění hříšných
a s bezbožníky nesedám.

Myji si ruce v nevinnosti,
chodím kol tvého oltáře,
abych ti nahlas díky vzdával,
tvé velké divy opěval.
Miluji, Pane, dům, kde býváš,
místo, kde sídlí sláva tvá.

Nezahlaď s hříšníky můj život,
s vražedníky mě nezahub!
Na jejich rukou zločin ulpěl,
pravice plna úplatků.

Ale já žiji bez úhony,
zachraň mě, milostiv mi buď!
Nohou se držím rovné cesty,
před obcí Pána velebím.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

modleme se:
℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.Dobrořečme Pánu, Bohu díky.