Lectio divina

tercie


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

K nám, Duchu Svatý, nyní spěj
a znovu naplň naši hruď:
Ty pojíš Otce se Synem –
i s námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit
rač k Božím chválám roznítit
a rozdmýchej v nás lásky žár,
by oheň náš i bližní hřál.

To splň nám, dobrý Otče náš,
i Ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bóže, v každý čas.

Amen
psalm 14 | Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a kvměstu živého Boha. (Žid 12,22)

Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít,
přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo životem jde bez poskvrn,
je řádný, upřímného srdce,

kdo neukřivdí jazykem, †
bližnímu svému neuškodí,
souseda svého nehanobí,
kdo bohaprázdným pohrdá,
zato si váží bohabojných,

kdo, i když ztrácí, drží slib:
svých peněz neužívá k lichvě
a proti zájmům nevinného †
ničím se nedá podplatit.
Kdo žije tak, je provždy pevný.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 15 | Štěstí žalmisty z Boha, nejvyššího dobra.

Bůh Ježíše vzkřísil a zbavil ho bolestí smrti. (Sk 2, 24)

Zachovej mě, Bože, doufám v tebe.
Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
Mám potěšení jen na svatých
v zemi na těchto vznešených.

Na nic jsou všichni bozi země,
ať je slaví jejich ctitelé,
ať si svoje modly rozmnožují! †
Nepodám jim oběť krvavou,
nikdy jejich jména nevyřknu!

Pán je vše, co mám, on je můj úděl.
Osud můj máš v rukou jenom ty!
V zemi překrásné já mám svůj podíl,
z hloubi blaží mě mé dědictví.

Dobrořečím Pánu, že mi radí,
že mi k srdci mluví za noci.
Upínám své oči stále k Pánu,
je-li při mně, nezakolísám.

Srdce mé se těší, duše jásá,
ba i tělo trvá v bezpečí.
Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
nedopustíš, aby měl tvůj věrný
v temnou říši mrtvých pohlížet.

Stezku života mi ukazuješ: †
naplněnou radost před tváří,
po tvé pravici slast navěky.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 24 | Prosba, by Bůh žalmistovi prominul hřích a vysvobodil ho.

Naděje neklame. (Řím 5,5)

K tobě, Pane, pozdvihuji duši,
k Bohu svému. V tebe důvěřuji,
ty mi nedej v hanbě ztroskotat,
ať se nepřátelé neradují!

Nezahanbíš ty, kdo hledí k tobě,
zahanbeni ať jsou nevěrní!
Ukazuj mi, Pane, svoje cesty,
uč mě kráčet tvými stezkami.

K věrnosti mě veď a poučuj mě,
neboť jenom ty jsi Bůh mé spásy,
v kterého já denodenně doufám
pro tvou, Pane, věčnou dobrotivost.

Vzpomeň, Pane, na své slitování,
milost svou, jež trvá od věků!
Zapomeň mých provinění z mládí,
v lásce své se na mne rozpomeň!

Pán je plný dobroty a přímý,
ukazuje cestu bloudícím,
utlačeným dopomáhá k právu,
ponížené vodí k cestám svým;

jeho cesty – pravdivost a věrnost
těm, kdo plní úmluvu a řád.
Proto, Pane, odpusť pro své jméno,
odpusť mi můj převeliký hřích!

Kdo je člověk, jenž se bojí Pána?
Tomu Pán dá správnou cestou jít,
ten se bude těšit blahobytu,
zemi zdědí v úděl jeho rod.

Rada Páně těm, kdo se ho bojí,
jeho úmluva je osvítí.
Moje oči stále hledí k Pánu,
on mé nohy z léček vyprostí.
Ke mně obrať se, dej slitování,
vždyť jsem ubohý a zcela sám.

Ulev mému stísněnému srdci,
vyveď mě už z mého sklíčení!
Pohleď na můj žal a plahočení,
všechny moje hříchy odpusť mi!
Pohleď na mé četné nepřátele,
jakou krutou mají ke mně zášť!

Ochraňuj mou duši, vysvoboď mě,
nezahanbi mě v mém doufání!
Kéž mě chrání nevinnost a věrnost,
neboť k tobě, Pane, pohlížím.
Vysvoboď, můj Bože, Izraele
ze všech jeho soužení a běd!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenParalipomenon první kniha kronik - Uspořádání kněžské služby

Třídy Áronových synů. Áronovi synové: Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar.Nadab a Abihu před svým otcem zemřeli, aniž zanechali syny, a kněžími se stali Eleazar a Itamar.David je rozdělil do tříd, stejně jako Sadoka, jednoho z Eleazarových synů, a Achimeleka, jednoho z Itamarových synů, a sečetl je podle jejich služeb.Ukázalo se, že Eleazarovi synové měli více hlav hrdinů než Itamarovi synové; utvořilo se šestnáct tříd s hlavami rodin z Eleazarových synů a osm s hlavami rodin z Itamarových synů.Rozdělili je losem, jedny i druhé; posvěcení hodnostáři, hodnostáři Boží byli mezi Eleazarovými syny stejně jako mezi Itamarovými syny.Jeden z levitů, Netaneelův syn, dozorce Šemaja, je zapsal před králem, hodnostáři, knězem Sadokem, Ebjatarovým synem Achimelekem, hlavami kněžských a levitských rodin; jednou losovali pro každou rodinu Eleazarových synů, podruhé vždy za Itamarovy syny.Jehojarib byl první, na něhož padl los, Jedaja druhý,Charim třetí, Seorim čtvrtý,Malkija pátý, Mijamin šestý,Kos sedmý, Abija osmý,Ješua devátý, Šekanjahu desátý,Eljašib jedenáctý, Jakim dvanáctý,Chupa třináctý, Išbaal čtrnáctý,Bilga patnáctý, Imer šestnáctý,Chezir sedmnáctý, Pises osmnáctý,Petachja devatenáctý, Jechezkel dvacátý,Jakin jednadvacátý, Gemul dvaadvacátý,Delajahu třiadvacátý, Maazjahu čtyřiadvacátý.Ti byli sečteni podle své služby, aby vcházeli do Jahvova Chrámu, jak bylo pro ně pravidlem, pravidlem, jež zůstavil jejich otec Áron, jak mu to předepsal Jahve, Bůh Izraele.K ostatním Leviho synům: Za Amramovy syny: Šubael. Za Šubaelovy syny: Jechdejahu.Za Rechabjahua, za Rechabjahuovy syny: nejstarší Jišija.Za Jischarovce Šelomot; za Šelomotovy syny Jachat.Hebronovi synové: první Jerija, druhý Amarjahu, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.Uzielovi synové: Mika; za Mikovy syny Šamir;Mikův bratr Jišija; za Jišijovy syny Zekarjahu.Merariho synové: Machli a Muši. Jaazijahuův syn, jeho syn;Merariho synové: za jeho syna Jaazijahua Šoham, Zakur a Ibri;za Machliho Eleazar, který neměl syny;za Kiše: Kišův syn Jerachmeel.Mušiho synové: Machli, Eder, Jerimot. To byli Leviho synové rozdělení podle rodin.Tak jako jejich bratři Áronovi synové losovali před králem Davidem, Sadokem, Achimelekem a hlavami kněžských a levitských rodin, přední rodiny stejně jako ty nejmenší.
Druhý Korinťanům - Srdce dokořán

A protože jsme jeho spolupracovníky, také vás napomínáme, abyste nepřijímali milost Boží nadarmo.On totiž říká: V příhodnou chvíli jsem tě vyslyšel; v den spásy jsem tě podpořil. Hle, nyní je ta příhodná chvíle, hle nyní je ten den spásy.Nezavdáváme nikomu nijaký důvod k pohoršení, aby služba nebyla pohaněna.Ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: velkou stálostí v souženích, v nesnázích, v úzkostech,pod ranami, v žalářích, v nepokojích, v námahách, v bděních, v postech;čistotou, věděním, trpělivostí, dobrotou, svatým duchem, nepředstíranou láskou,slovem pravdy, Boží mocí; útočnými i obrannými zbraněmi spravedlnosti;ve cti i v potupě, ve špatné i v dobré pověsti; jako ti, kteří jsou pokládáni za podvodníky, a přesto pravdomluvní;za neznámé, třebaže my jsme velice známí; za umírající, zatímco jsme přece naživu; za trestané, kteří však nejsou vydáváni na smrt;za smutné, zatímco my se stále radujeme; za chudé, zatímco my tolik lidí obohacujeme; za ty, kdo nic nemají, zatímco nám patří všechno.Mluvili jsme k vám naprosto volně, Korinťané; naše srdce se otevřelo dokořán.U nás stísnění nejste; stísněni jste ve svých srdcích.Oplácejte nám tedy stejným; mluvím k vám jako ke svým dětem, otevřte i vy své srdce dokořán.Nespojujte se v nesourodé spřežení s nevěřícími. Co má vlastně společného spravedlnost s bezbožností? Co spojuje světlo s tmou?Jaká je shoda mezi Kristem a Beliarem? Jaké sdružování mezi věřícím a nevěřícím?Jaký soulad mezi Božím chrámem a modlami? A právě my jsme chrámem živého Boha, jak to Bůh řekl: Budu přebývat uprostřed nich, mezi nimi budu chodit; budu jejich Bůh a oni budou můj lid.Vyjděte tedy z jejich středu a oddělte se, říká Pán. Nedotýkejte se ničeho nečistého, a já vás přijmu.Budu vám Otcem a vy mně budete syny a dcerami, říká všemohoucí Pán.℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.