Lectio divina

sexta


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,
sám stanovíš všech věcí řád:
smí slunce vzejít z ranních mlh
a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,
zchlaď žhoucí krve temný vír,
ztiš stálý hmoty s duchem svár,
dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Amen.
psalm 69 | Prosba o Boží pomoc

Pane, zachraň nás! Hyneme! (Mt 8,25)

Kéž se ti, Bože, zlíbí mě vysvobodit!
Pospěš mi, Pane, na pomoc!
Ať hanba s potupou padnou konečně na ty,
kdo se mě snaží zahubit,

ať se stydí a zalezou všichni,
kdo se z mých pohrom radují!
Jen ať se stáhnou se zahanbením ti všichni,
kdo o mně říkali: „Dobře mu tak.“

Zato ať jásají, ať se radují v tobě
všichni, kdo tebe hledají!
Ať mohou říkat: „Velký je Bůh,“
kdo k tobě volají o pomoc.

Já jsem jen ubohý nuzák, přijď ke mně, Pane!
Ty jsi má pomoc, můj zachránce, Pane, déle už neotálej!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 33 | Bůh zachraňuje spravedlivé

Okusili jste, jak dobrý je Pán. (1 Petr 2,3)

Já budu stále dobrořečit Pánu,
vždycky v mých ústech bude jeho chvála.
Jen Pánem ať se honosí má duše,
ať slyší pokorní a radují se.

Velebit pojďte Pána spolu se mnou,
společně vzdejme chválu jeho jménu!
Hledal jsem Pána s prosbou: vyslyšel mě,
ze všech mých úzkostí mě vysvobodil.

Vzhlédněte k němu, ať se rozjasníte,
a nikdy tvář vám nezachmuří hanba.
Zavolal ubožák a Pán ho slyšel
a pomohl mu ze všech jeho strastí.

Buduje pevnou hradbu anděl Páně
kol jeho věrných, od zlého je chrání.
Zkuste a poznáte, jak Pán je dobrý;
a šťasten, kdo se uchyluje k němu.

Bojte se Pána, kdo ho věrně ctíte:
kdo bázeň z Boha má, nic nepostrádá.
Boháči zchudli a teď hladovějí;
kdo hledá Pána,v ničem nemá nouzi.

Pojďte, mé děti, ke mně blíž a slyšte,
budu vás učit, co je bázeň Boží.
Kdo z nás má život v opravdové lásce,
kdo touží po dnech naplněných štěstím?

Ať udržuje jazyk od špatnosti
a svoje ústa od falešných řečí,
ať zlého zanechá a koná dobro,
snaží se o pokoj a zachová jej!

Vždyť oči Páně hledí k spravedlivým
a jeho uši slyší jejich prosby.
Na zlé však pohlíží tvář Páně s hněvem,
památky po nich v zemi nezůstane.

Když spravedliví volají, Pán slyší
a ze všech soužení je zachraňuje.
Zkroušeným srdcím vždycky Pán je blízko,
zlomené na duchu vždy zase vzpřímí.

Přemnoho strastí mívá spravedlivý,
jenomže Pán ho ze všech vysvobodí.
Střeží a chrání všechny jeho kosti
a ani jedinou mu nedá zlomit.

Bezbožné zato zloba uštve k smrti,
trest čeká ty, kdo křivdí spravedlivým.
Duše svých věrných Pán vždy vysvobodí,
nepozná trest, kdo v něho důvěřuje.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenParalipomenon první kniha kronik - Rod Leviho

Leviho synové: Geršom, Kehat a Merari.Toto jsou jména Geršomových synů: Libni a Šimej.Kehatovi synové: Amram, Jischar, Hebron, Uziel.Merariho synové: Machli a Muši. To jsou Leviho rody seskupené podle svých otců.Za Geršoma: jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.Kehatovi synové: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir,jeho syn Elkana, jeho syn Ebjasaf, jeho syn Asir,jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzija, jeho syn Šaul.Elkanovi synové: Amasaj a Achimot.Jeho syn Elkana, jeho syn Sofaj, jeho syn Nachat,jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana.Elkanovi synové: prvorozený Samuel a druhý Abija.Merariho synové: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimej, jeho syn Uza,jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asaja.Toto jsou ti, které David pověřil řízením zpěvu v Jahvově Chrámě, když tam došla klidu archa.Než Šalomoun postavil v Jeruzalémě Jahvův Chrám, byli ve zpěvácké službě před příbytkem Stanu setkávání, plnili svůj úkol a řídili se podle svých pravidel.Toto jsou ti, kdo zastávali ten úkol, a jejich synové: Z Kehatových synů: zpěvák Heman, syn Joela, syna Samuela,syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaje,syna Elkany, syna Joela, syna Azarji, syna Sefanji,syna Tachata, syna Asira, syna Ebjasafa, syna Koracha,syna Jischara, syna Kehata, syna Izraelova syna Leviho.Po pravici mu stál jeho bratr Asaf: Asaf, syn Berekjahua, syna Šimey,syna Mikaela, syna Baaseji, syna Malkiji,syna Etniho, syna Zeracha, syna Adaji,syna Etana, syna Zimy, syna Šimeje,syna Jahata, syna Leviho syna Geršoma.Nalevo jejich bratři, synové Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluka,syna Chašabji, syna Amasji, syna Chilkiji,syna Amsiho, syna Baniho, syna Šemera,syna Machliho, syna Mušiho, syna Leviho syna Merariho.Jejich bratři levité se zcela věnovali službě Příbytku Božího Chrámu.Áron a jeho synové obraceli v dým obětní dary na oltáři celopalů a na kadidlovém oltáři; výhradně se starali o přesvaté věci a o smírný obřad nad Izraelem; řídili se podle všeho, co nařídil Boží služebník Mojžíš.Toto jsou Áronovi synové: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua,jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zerachja,jeho syn Merajot, jeho syn Amarja, jeho syn Achitub,jeho syn Sadok, jeho syn Achimaas.Toto jsou místa, kde bydlí podle hranic svých ležení. Áronovým synům z Kehatova rodu (protože los padl na ně)dali Hebron v Judově zemi s okolními pastvinami.Venkov a vesnice v něm dali Jefuneho synu Kalebovi,ale Áronovým synům dali útočištná města: Hebron, Libnu a příslušné pastviny, Jatir, Eštemou a příslušné pastviny,Chilez a příslušné pastviny, Debir a příslušné pastviny,Ašan a příslušné pastviny, Bet-Šemeš a příslušné pastviny.Od Benjaminova kmene jim dali Gebu a příslušné pastviny, Alemet a příslušné pastviny, Anatot a příslušné pastviny. Jejich rody zabíraly celkem třináct měst.Ostatní Kehatovi synové obdrželi losem deset měst vzatých rodům kmene, poloviny kmene, poloviny Manasesa.Geršomovi synové a jejich rody obdrželi třináct měst vzatých od Izacharova kmene, Ašerova kmene, Neftaliho kmene a Manasesova kmene v Bašanu.Merariho synové a jejich rody obdrželi losem dvanáct měst vzatých od Rubenova kmene, Gadova kmene a Zabulonova kmene.Izraelité přidělili Leviovcům tato města s příslušnými pastvinami.Od kmene Judových synů, Simeonových synů a Benjaminových synů rovněž tažením losu jim přidělili města, jimž oni dali svá jména.Města území několika Kehatových rodů byla vzata od Efraimova kmene.Byla jim dána následující útočištná města: Sichem a příslušné pastviny v Efraimově pohoří, Gezer a příslušné pastviny,Jokmeam a příslušné pastviny, Betchoron a příslušné pastviny,Ajalon a příslušné pastviny, Gat-Rimon a příslušné pastviny;stejně tak od poloviny Manasesova kmene: Aner a příslušné pastviny, Bileam a příslušné pastviny. To je rod ostatních Kehatových synů.Pro Geršomovy syny se vzalo od poloviny Manasesova kmene: Golan v Bašanu a příslušné pastviny, Aštarot a příslušné pastviny -od Izacharova kmene: Kadeš a příslušné pastviny, Daberat a příslušné pastviny,Ramot a příslušné pastviny, Anem a příslušné pastviny -od Ašerova kmene: Mašal a příslušné pastviny, Abdon a příslušné pastviny,Chukok a příslušné pastviny, Rechob a příslušné pastviny -od Neftaliho kmene: Kedeš v Galileji a příslušné pastviny, Chamon a příslušné pastviny, Kirjatajim a příslušné pastviny.Pro ostatní syny Merariho: od Zabulonova kmene: Rimon a příslušné pastviny, Tábor a příslušné pastviny -za Jordánem směrem k Jerichu, na východ od Jordánu od Rubenova kmene: Beser v poušti a příslušné pastviny, Jachsa a příslušné pastviny,Kedemot a příslušné pastviny, Mefaat a příslušné pastviny -od Gadova kmene: Ramot v Galaadu a příslušné pastviny, Machanajim a příslušné pastviny,Chešbon a příslušné pastviny, Jazer a příslušné pastviny.
První list svatého Jana - Prolog

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho se dotýkaly naše ruce, o Slovu života- neboť Život se vyjevil: viděli jsme jej, vydáváme o tom svědectví a zvěstujeme vám ten Život věčný, který byl obrácen k Otci a který nám byl zjevenco jsme viděli a slyšeli, to zvěstujeme vám, abyste i vy měli společenství s námi. A toto naše společenství je s Otcem i s jeho Synem Ježíšem Kristem.To vše vám píšeme, aby naše radost byla úplná.A toto je poselství, které jsme od něho slyšeli a které vám zvěstujeme: Bůh je světlo, tma v něm vůbec není.Říkáme-li, že s ním máme společenství, zatímco kráčíme ve tmě, lžeme, nečiníme pravdu.Kráčíme-li však ve světle, jako je ve světle on sám, máme společenství jedni s druhými a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. -Říkáme-li: "Hříchu nemáme," klameme sami sebe, není v nás pravda.Vyznáváme-li své hříchy, on, věrný a spravedlivý, naše hříchy odpustí a očistí nás od veškeré nepravosti.Říkáme-li: "Nezhřešili jsme," děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.