Lectio divina

sexta


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,
sám stanovíš všech věcí řád:
smí slunce vzejít z ranních mlh
a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,
zchlaď žhoucí krve temný vír,
ztiš stálý hmoty s duchem svár,
dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Amen.
psalm 59 | Modlitba poraženého národa za vitězstvi.

Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. (Jan 16, 33)

Bože, to tys nás zavrhl a rozbil,
hněvem jsi vzplanul: dej nám znovu vstát!
Zemí jsi otřásl a rozpoltil ji:
zhoj její rány! Vždyť se kymácí!

Svůj národ nasytil jsi protivenstvím,
napojil jsi nás vínem omamným.
Znamení vztyč těm, kdo tě uctívají,
před luky ať se k němu uchýlí!

Aby se tvoji věrní zachránili,
pomoz svou pravicí a vyslyš nás!
Promluvil Bůh ve svém svatostánku: †
„Zvítězím a Sichem přidělím,
přeměřím i úval sukotský.

Galaád i Manasse mi patří, †
rovněž Efraím, má přilbice,
Juda pak má velitelská hůl.

Moáb je mou umývací mísou; †
na Edom pak botu postavím,
jásat budu nad Filištínskem.“

Kdo přivede mě k hrazenému městu,
kdopak mě do Edomu provodí,
ne-li ty, jenžs nás odvrhl, můj Bože,
a jenž už s naším vojskem netáhneš!

Na pomoc přijď nám proti nepříteli,
když pomoc od lidí je nicotná.
S Bohem však svedeme divy udatenství,
on zdeptá naše ujařmitele!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 19 | Modlitba lidu za krále, jdoucího do boje.

Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn. (Sk 2,21)

Kéž Pán tě vyslyší v dnech sklíčenosti!
Ochraň tě jméno Boha Jákobova!
Kéž ti svou pomoc pošle ze svatyně,
kéž ti svou podporu dá ze Siónu!

Kéž na tvé oběti se rozpomene,
kéž ve tvé žertvě najde zalíbení!
Kéž dá ti, po čem tvoje srdce touží,
kéž vyplní tvůj každý dobrý záměr!

A budem jásat nad pomocí Páně †
a oslavovat jméno svého Boha!
Jenom ať Pán tvé všechny prosby splní!

Teď vím, že svému Pomazanému: Pán dává vítězit
a z výšin nebes svou pravicí mu spěchá na pomoc.
Jedni jsou silní vozbou, druzí jízdou,
ale my jménem Pána, našeho Boha.

Tamti se ovšem zhroutili a padli,
kdežto my stojíme a vytrváme!
Pane, chraň krále, vítězství mu daruj,
vyslyš nás v den, kdy k tobě voláme!

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 74 | Jen s trpení, přijde čas Božích soudů.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1,52)

Slavíme tě, Pane, slavíme tě,
vzýváme tě, hlásáme tvé díky.
„V době, kterou já sám ustanovím,
soudit budu spravedlivým soudem.

Byť se zem i s tvorstvem kymácela,
její pilíře já pevně držím.
Pyšným říkám: Jen se nepyšněte!
Bezbožným: Jen nezdvíhejte hlavu!

Nezdvíhejte hlavu příliš zpupně,
nehovořte k Bohu s šíjí vzdornou!“
Od východu ani od západu,
z pouště ani z hor nic nečekejte,

nikoli, jen Bůh je všeho soudcem:
toho poníží a toho vznese.
Tak to je: Pán drží v ruce kalich
s šumivým a kořeněným vínem,

podává jej tomu a zas tomu, †
vylokat je musí po kvasnice,
vypít všichni bezbožníci země.

Já však budu do věčnosti jásat,
Jákobovu Bohu hrát a zpívat.
On zuráží rohy bezbožníkům,
kdežto spravedliví zdvihnou čelo.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenGeneze - Rebeka mezi Filištíny

V zemi propukl hlad, jiný hlad než ten dřívější, který byl za dnů Abrahámových, a Izák se odebral do Geraru ke králi Filišťanů Abimelekovi. Zjevil se mu Jahve a řekl: „Nechoď do Egypta; zůstaň v zemi, kterou ti označím. Přebývej v této zemi, budu s tebou a budu ti žehnat, neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto kraje a dodržím přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahámovi. Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, dám mu všechny tyto kraje, a tvým potomstvem si budou žehnat všechny národy země na oplátku za poslušnost Abraháma, jenž zachovával můj řád, má přikázání, má pravidla a mé zákony.“ A tak Izák zůstal v Geraru. Místní muži se ho vyptávali na jeho ženu a on odpověděl: „Je to má sestra.“ Měl strach říci „má žena“, jelikož si myslel: „Místní muži mě kvůli Rebece zabijí, neboť je krásná.“ Už tam byl delší dobu, když tu se král Filišťanů Abimelek jednou podíval z okna a spatřil, jak se Izák laská se svou ženou Rebekou. Abimelek povolal Izáka a řekl: „Určitě je to tvá žena! Jak jsi nám mohl říci: ‘Je to má sestra?’“ Izák mu odpověděl: „Říkal jsem si: mohl bych kvůli ní umřít.“ Abimelek pokračoval: „Cos nám to udělal? Tak tak že se nestalo, že by někdo z lidu spal s tvou ženou a tys nás obtížil vinou!“Abimelek tedy vydal všemu lidu tento rozkaz: „Kdokoli se dotkne toho muže a jeho ženy, bude vydán na smrt.“ Izák v té zemi osel pole a toho roku sklidil stonásobnou úrodu. Jahve mu žehnal a on bohatl, bohatl čím dál tím víc, až se stal velikým boháčem. Měl stáda skotu i bravu a mnoho služebníků. Filišťané mu začali závidět. Všechny studny, které vykopali Abrahámovi služebníci - za časů jeho otce Abraháma - Filišťané ucpali a zasypali hlínou. Abimelek řekl Izákovi: „Odejdi od nás, neboť ses vzmohl a jsi teď daleko mocnější než my.“ Izák tedy odtamtud odešel a utábořil se v údolí Geraru a usadil se tam. Izák nanovo vykopal studny, jež předtím vykopali služebníci jeho otce Abraháma a jež Filišťané po Abrahámově smrti ucpali, a pojmenoval je stejně, jako je předtím pojmenoval jeho otec. Izákovi služebníci kopali v údolí a nalezli tam studny s pramenitou vodou. Ale pastýři z Geraru se začali přít s Izákovými pastýři a říkali: „Ta voda je naše!“ Izák tu studnu pojmenoval Esek, protože se tam s ním hádali. Vykopali další studnu a zase o ni povstala hádka, pojmenoval ji Sitna. Odešel tedy odtamtud a vykopali ještě jinou studnu a o tu spor nevznikl, pojmenoval ji Rechobot a řekl: „Nyní nám Jahve dal volný prostor, aby se nám v této zemi dobře dařilo.“ Vystoupil odtud do Beršeby. Oné noci se mu zjevil Jahve a řekl: „Jsem Bůh tvého otce Abraháma. Ničeho se neboj, neboť jsem s tebou. Požehnám ti, rozmnožím tvé potomstvo, s ohledem na svého služebníka Abraháma.“ On tu zbudoval oltář a vzýval Jahvovo jméno. Postavil si tam stan. Izákovi služebníci vyvrtali studnu. Abimelek se svým příbuzným Achuzatem a s velitelem svého vojska pikolem se za ním z Geraru přišel podívat. Izák jim řekl: „Proč za mnou chodíte? Přece mě nenávidíte a vyhnali jste mě od vás.“ Oni odpověděli: „Přesvědčili jsme se, že s tebou je Jahve, a tak jsme řekli: Ať mezi námi a tebou stojí přísaha a uzavřeme s tebou smlouvu; přísahej, že nám neuděláš nic zlého, protože jsme tě nijak nesužovali, prokazovali jsme ti jen dobro a nechali jsme tě v pokoji odejít. Nyní jsi Jahvův požehnaný.“ On jim vystrojil hostinu, i pojedli a popili. Časně zrána vstali a navzájem si přísahali. Pak je Izák propustil a oni od něho v pokoji odešli. Nu a právě toho dne přinesli Izákovi jeho služebníci zprávu o studni, kterou kopali, a řekli: „Našli jsme vodu!“ Pojmenoval tu studnu Šeba. Proto se to město až dodneška nazývá Beršeba. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Jehudit, dceru Chetity Beeriho, a Basmat, dceru Chetity Elona. Tyto ženy způsobily Izákovi a Rebece mnoho hořkosti.
Druhý Korinťanům - Spějte k dokonalosti

Je to potřetí, co se k vám chystám. Každá věc se rozhodne podle výpovědi dvou svědků, anebo tří.Už jsem to řekl těm, kdo předtím zhřešili, i všem ostatním, a předem to opakuji dnes za své nepřítomnosti jako při svém druhém pobytu: vrátím-li se, nebudu brát žádné ohledy,protože vy hledáte nějaký důkaz, že ve mně mluví Kristus, on, jenž vůči vám není slabý, ale je u vás mocný.Zajisté byl ukřižován pro svou slabost, ale z moci Boží je živ. A také my jsme slabí v něm, samozřejmě, ale vůči vám budeme s ním z moci Boží žít.Sami sebe zkoumejte, zdali jste ve víře. Vyzkoušejte sami sebe. Nepoznáváte, že Ježíš Kristus je ve vás? Pokud ovšem ta zkouška pro vás nedopadne špatně.Uznáte, doufám, že pro nás špatně nedopadne.Modlíme se k Bohu, abyste neučinili nic zlého; není naším přáním, aby se ukázalo, že v té zkoušce obstojíme, ale abychom viděli, že vy činíte dobré, a my tak v té zkoušce podlehneme.Neboť my nic nezmůžeme proti pravdě; něco zmůžeme pouze pro pravdu.Ano, radujeme se, když jsme slabí a když vy jste silní. Právě o vaše utvrzení, o to prosíme ve svých modlitbách.Hle, proto vám to píši, když jsem nepřítomen, abych nemusel, až budu u vás, užít přísnosti podle pravomoci, kterou mi dal Pán, abych nabádal k dobrému, a ne abych kazil.Jinak se, bratři, radujte; utvrzujte se; povzbuzujte se. Buďte jednomyslní; žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.Pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdravují Vás všichni svatí.Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého buď s vámi se všemi!℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.