Lectio divina

nona


℣ Bože, pospěš mi na pomoc.
℟ Pane slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Svět celý v pohyb uvádíš,
ač v sobě trváš beze změn,
sám vodíš slunce oblohou
a v různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,
až nakloní se žití běh,
a svatou smrtí ke slávě
nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas.

Amen
psalm 53 | Prosba za pomoc proti nepřátelům.

Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci? (Lk 18,7)

Bože, pro své jméno mě zachraň,
svou mocí zjednej mi právo!
Bože, vyslyš modlitbu moji,
popřej sluchu mým slovům!

Neboť povstali proti mně zpupní, †
vzpurní mi o život ukládají,
na Boha neberou ohled.

A ejhle, Bůh je mým pomocníkem,
Pán mi zachoval život.
Pohromou stihni mé odpůrce, Pane,
pro svoji věrnost je zahlaď!

Radostně vzdám ti oběť a chválu
pro tvé jméno tak dobré.
Vždyť Pán mě vyprostil z každé tísně,
k odpůrcům pohlížím svrchu.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. Amen

psalm 54 | Modlitba pronásledovaného a zrazeného.

Ježíše se zmocnila hrůza a úzkost. (Mk 14,33)

Nakloň, Bože, sluch k mé modlitbě,
nestraň se mých úpěnlivých proseb,
slyš mě pozorně a vyslyš mě,
neklidný jsem ve své sklíčenosti.

Zděšený jsem křikem nepřátel,
útiskem a zlobou bezbožníků.
Rozpoutali zhoubu proti mně,
zuřivě se na mě osopují.

Srdce se mi v prsou tetelí,
úzkost smrtelná mě zachvátila.
Padá na mě strach a zděšení,
leží na mně nevýslovná hrůza.

Říkám si: „Mít křídla holubí,
uletěl bych, až bych došel klidu.
Uletěl bych rád co nejdále,
noclehem bych zůstal někde v poušti.

Vyhledal bych si tam útulek
na ochranu před divokým vichrem,
před bouřením jejich hrdel,
před záplavou jejich jazyků.“

V městě vidím násilí a sváry; †
ve dne v noci brousí kolem něj,
po hradebních zdech je obcházejí,
uvnitř vládne bezpráví a útisk. †
V jeho středu číhá záhuba,
klam a křivda z tržišť neodchází.

Kdyby potupil mě nepřítel,
křivdu od něj dovedl bych snášet;
kdyby na mne tak zle dotíral,
kdo mě nenávidí, schoval bych se.

Tys však to byl, člověk jako já,
ty, můj blízký důvěrník a přítel!
Slasti přátelství jsme ty a já
prožívali spolu v domě Páně.

Kéž je za to zmatek posedne,
kéž jsou za to uchváceni smrtí,
jdou do podsvětí zaživa,
když je v jejich domech plno zloby!

Já však budu k Pánu volat dál,
Pán se smiluje a zachrání mě.
Večer, za jitra i v poledne
budu kvílet z hloubi svého srdce.
On mé naříkání vyslyší,
vysvobodí pokojně můj život.

Neboť lučištníci blízko jsou,
z blízkosti už na mne dotírají.
Ismael a Jaalam a ti,
kteří přebývají na Východě,
na výměnu nepřistupují,
neboť odmítají bát se Boha.

Každý proti jeho přátelům
zdvíhá ruku, znesvěcuje smlouvu.
Nad máslo je hladší jeho řeč,
ale v srdci hotoví se k boji;
slova lahodnější oleje,
ale jsou to vytasené meče.

Svěř se Pánu ve své nesnázi, †
on tě zachová a nedopustí,
aby spravedlivý padl navždy.

Je však, Pane, svrhneš do hrobu,
že se muži krvaví a lstiví
nedožijí půlky života!
Kdežto já jen v tebe důvěřuji.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků. AmenParalipomenon první kniha kronik - Uspořádání levitské služby

Když zestárl a nasytil se dní, předal David královskou moc nad Izraelem svému synovi Šalomounovi.Shromáždil všechny hodnostáře Izraele, kněze a levity.Sečetli třicetileté a starší levity. Když počítali hlavu po hlavě, shledali, že je to třicet osm tisíc mužů:dvacet čtyři tisíce z nich bdělo nad službou v Jahvově domě, šest tisíc bylo dozorci a soudci,čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce chválily Jahva na nástrojích, které k tomu udělal David.Potom David rozdělil levity na třídy: Geršona, Kehata a Merariho.Za Geršonovce: Ladan a Šimej.Ladanovi synové: první Jechiel, Zetam, Joel, celkem tři.Šimejovi synové: Šelomit, Chaziel, Haran, celkem tři. To jsou hlavy Ladanovy rodiny.Šimejovi synové: Jachat, Zina, Jeuš, Beria; toto byli Šimejovi synové, celkem čtyři.Jachat byl nejstarší, druhý Ziza, potom Jeuš a Beria, kteří neměli mnoho dětí a byli zaznamenáni v jediné rodině.Kehatovi synové: Amram, Jischar, Hebron, Uziel, celkem čtyři.Amramovi synové: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby zasvěcoval přesvaté věci, on i jeho synové navěky, aby zapaloval kadidlo před Jahvem, sloužil mu a žehnal v jeho jménu navěky.Mojžíš byl Boží muž, jehož synové obdrželi jméno od Leviho kmene.Mojžíšovi synové: Geršom a Eliezer.Geršomovi synové: první Šebuel.Byli tu Eliezerovi synové: první Rechabja. Eliezer jiné syny neměl, ale Rechabjovi synové byli nanejvýš početní.Jischarovi synové: první Šelomit.Hebronovi synové: první Jerijahu, druhý Amarja, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.Uzielovi synové: první Mika, druhý Jišija.Merariho synové: Machli a Muši. Machliho synové: Eleazar a Kiš.Eleazar zemřel, neměl syny, nýbrž dcery, které si odvedli Kišovi synové, jejich bratři.Mikovi synové: Machli, Eder, Jeremot, celkem tři.To byli Leviho synové podle rodin, hlavy domu a ti, které jmenovitě sčítali hlavu po hlavě; kdokoli byl dvacetiletý a starší, byl přidělen k službě Jahvovu domu.David totiž řekl: „Jahve, Bůh Izraele, dal svému lidu pokoj a přebývá navždy v Jeruzalémě.Levité už nebudou muset přenášet Příbytek a předměty určené k jeho službě.“Podle těchto posledních Davidových slov byli totiž levité, kteří byli sečteni, dvacetiletí a starší.Mají za úkol stát pod příkazy Áronových synů ke službě Jahvova Chrámu v nádvořích a síních, k očišťování každé zasvěcené věci, konají službu Božího Chrámu.Mají také na starosti chléb, jenž má být předkládán, výražkovou mouku určenou k nekrvavé oběti, nekvašené placky, placky, jež byly připraveny na plechu nebo jako směs, a všechny duté a délkové míry.Mají tam stát každého rána, aby oslavovali a chválili Jahva, a stejně tak večera také u každého obětního daru k celopalu Jahvovi při sobotách, novoluních a slavnostech podle počtu stanoveného pravidlem. Tento úkol na ně připadá před Jahvem neustále.Zachovávají při službě Jahvovu Chrámu řád Stanu setkávání, řád svatyně a řád svých bratří, Áronových synů.
Filipanům - Radujte se vždycky

A tak, moji milovaní bratři, po nichž tolik toužím, má radosti a má koruno, držte se takto v Pánu, milovaní.Nabádám Evodii a nabádám i Syntychu, aby žily v dobré shodě v Pánu.Tebe pak, Syzygu, opravdový,,společníku, žádám, abys jim přispěl ku pomoci: ony mi totiž byly k ruce v zápase o evangelium zároveň s Klementem a s mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou zapsána v knize života.Radujte se bez ustání v Pánu, říkám opět, radujte se.Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.S ničím si nedělejte starosti; ale při všem, co potřebujete, mějte útočiště v modlitbě a prosbě prodchnutých díkůvzdáním, a tak Bohu předkládejte, oč žádáte.A Boží pokoj, jenž přesahuje veškeré chápání, vezme v Kristu Ježíši pod svou ochranu vaše srdce i vaše myšlenky.Nakonec, bratři, máte dbát o vše, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, přívětivé, úctyhodné, o vše, co může být dobrého v lidské ctnosti a chvále, ano, o toto všechno.Co jste se naučili, přijali, slyšeli ode mne a co jste viděli u mne, to čiňte. A bude s vámi Bůh pokoje.Měl jsem velikou radost v Pánu, když jsem nakonec viděl, jak opět rozkvetla vaše účast se mnou; živá byla zajisté vždy, ale scházela vám příležitost.Tato slova mi tedy nevnuká má nouze; naučil jsem se totiž být za všech okolností soběstačný.Dovedu žít v odříkání, stejně tak jako dovedu žít v hojnosti. Vždy a za všech okolností jsem vnikal do tajů sytosti, stejně jako hladu, hojnosti, stejně jako nedostatku.Mohu vše v Tom, jenž mě posiluje.Udělali jste přesto dobře, že se na mých zkouškách podílíte se mnou.Vy to sami víte, Filipané: když jsem v počátcích evangelia odešel z Makedonie, žádná z církví mi nepomáhala peněžními příspěvky; vy jste byli jediní,vy jste mi už v době mého pobytu v Soluni poslali, a to podvakrát, co jsem potřeboval.Ne snad, že by mi šlo o dary; o co mi jde, je růst zisku, který máte vy k dobru.V této chvíli mám vše, čeho je třeba, a dokonce víc, než potřebuji, všeho mám dost poté, co mi Epafroditos předal váš dar, libou vůni, oběť, kterou Bůh přijímá a shledává příjemnou.A můj Bůh zase plně uspokojí veškeré vaše potřeby podle svého bohatství, skvěle, v Kristu Ježíši.Sláva tomuto Bohu, našemu Otci, na věky věků! Amen.Pozdravujte každého ze svatých v Kristu Ježíši. Bratři, kteří jsou se mnou, vás pozdravují.Všichni svatí vás pozdravují, zejména ti z domu Cesarova.Milost Pána Ježíše Krista budiž s vaším duchem!℣ Pamatuj, Pane, na nás a naše nepřítomné bratry.
℟ Kyrie eléison!
℣ I na ty kteří již nejsou mezi námi.
℟ Christe eléison!
℣ Na všechny, kteří se svěřují našim modlitbám.
℟ Kyrie eléison!

Dobrořečme Pánu, Bohu díky.