Lectio divina


kompletář


Zůstaň s námi Pane, neboť se připozdívá
a buď neustále naší pomocí.

O.C.S.O.

psalm 4 | Večerní modlitba sklíčeného.

Podivuhodným učinil Bůh toho, kterého vzkřísil z mrtvých. (Sv. Augustin)

Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, †
tys mi dal vždy v mé tísni volný prostor,
smiluj se nade mnou, mé prosby slyš!

Jak dlouho, lidé, chcete čest mou deptat?
Chytat se klamu, následovat lež?
Vězte, že Pán svým věrným koná divy:
Pán uslyší, když k němu zavolám.

Proto se zachvějte a nehřešte již,
v lůžku to uvažte a ztište se.
Jen obětujte Pánu náležitě
a na něj složte všechnu důvěru.

Říkají: „Kdopak nám dá poznat blaho?“
Ty, Pane, ukaž nám svou jasnou tvář!
Víc radosti to mému srdci dodá,
než mají oni z hojné úrody.

Pokojně ulehnu a klidně usnu,
vždyť ty dbáš, Pane, o mé bezpečí.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 90 | věčný Bůh, útočiště každého člověka

U Boha je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. (2 Petr 3,8)

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: „Tys mé útočiště,
můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.“

Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců,
před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi,†
pod jeho křídly dojdeš ochrany
vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.

Nebudeš strachovat se nočních příšer
a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží,
moru, jenž řádí za bílého dne.

I když jich padne po tvém boku tisíc,†
ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne.

Naopak, na své oči budeš vidět,
spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště,
ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.

Proto nic zlého se ti nepřihodí,
nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz,
na všech tvých cestách být ti ochránci.

A proto budou na rukou tě nosit,
aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech
a lva i draka klidně zašlápneš.

„Že je mi oddán, já ho vysvobodím,
ochráním, že se k mému jménu zná.
A vyslyším ho, když mě bude vzývat,†
budu s ním v každém jeho soužení,
zachráním ho a ke cti pozvednu.

Dosyta obdařím ho dlouhým věkem
a svoji spásu mu dám uvidět.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 133 | Chvalte Pána ve chrámě i v noci!

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. (Zj 19, 5)

Nuže, Pána velebte,
všichni služebníci Páně,
kteří v domě Pánově
bdíte za nočního času!

Vzneste ruce ke svatyni,
Pána velebte a chvalte!
Ze Siónu žehnej ti Pán,
jenž stvořil zem i nebe!

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků AmenDruhý Tesalonickým - Kdo nechce pracovat, ať nejí

Nakonec se, bratři, modlete za nás a proste, aby Slovo Páně dokonalo svůj běh a bylo oslaveno, jako je tomu u vás,a abychom byli osvobozeni od těch pobloudilých a zlých lidí - neboť víra není dána všem.Ale Pán je věrný: utvrdí vás a uchrání od Zlého.Ostatně na vás v Pánu zcela spoléháme: co vám předepisujeme, děláte a budete to dělat nadále.Ať Pán vede vaše srdce k lásce Boží a k vytrvalosti Kristově.Ve jménu Pána Ježíše Krista vám, bratři, předepisujeme, abyste se stranili každého bratra, který vede nespořádaný život a neřídí se podáním, jež jste od nás obdrželi.Vždyť dobře víte, jak nás máte napodobovat. My jsme mezi vámi nespořádaný život nevedli,ani jsme od nikoho nepřijímali chléb, který jsme jedli, ale ve dne v noci jsme pracovali, lopotili se a namáhali, abychom žádnému z vás nebyli na obtíž:ne že bychom na to nebyli měli právo, ale hodlali jsme vám nabídnout na sobě příklad k následování.A pak jsme vám dávali, když jsme u vás byli, toto pravidlo: nechce-li někdo pracovat, ať také nejí.Slyšíme, že jsou u vás takoví, kdo vedou neuspořádaný život, vůbec nepracují, ale do všeho se pletou.Ty v Pánu Ježíši Kristu nabádáme a vybízíme, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si vydělají.A vy, bratři, neúnavně konejte dobro.Neposlouchá-li někdo pokynů tohoto listu, dejte si na něho pozor, a aby byl zahanben, přerušte s ním styky;nicméně s ním nezacházejte jako s nepřítelem, ale kárejte ho jako bratra.Kéž Pán pokoje vám sám udělí pokoj vždycky a na každý způsob. Ať je Pán s vámi se všemi.Tento pozdrav je vlastnoruční, ode mne, Pavla. Je to znamení, podle něhož se rozeznají všechny mé listy. Je to můj rukopis.Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi.
℣ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℟ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℣ Ty jsi nás vykoupil, Pane Bože věrný,
℟ odevzdávám svého ducha,
℣ sláva Otci i Synu i Duchu svatému
℟ do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Navštiv Bože náš příbytek, a ochraň nás před úklady nepřítele.
Pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás
a stále nás provázej svým poženáním.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Ať všemohoucí a milosrdný Bůh vám žehná a vás chrání, Otec i Syn i Duch svatý.
Amen