Lectio divina


kompletář


Zůstaň s námi Pane, neboť se připozdívá
a buď neustále naší pomocí.

O.C.S.O.

psalm 4 | Večerní modlitba sklíčeného.

Podivuhodným učinil Bůh toho, kterého vzkřísil z mrtvých. (Sv. Augustin)

Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, †
tys mi dal vždy v mé tísni volný prostor,
smiluj se nade mnou, mé prosby slyš!

Jak dlouho, lidé, chcete čest mou deptat?
Chytat se klamu, následovat lež?
Vězte, že Pán svým věrným koná divy:
Pán uslyší, když k němu zavolám.

Proto se zachvějte a nehřešte již,
v lůžku to uvažte a ztište se.
Jen obětujte Pánu náležitě
a na něj složte všechnu důvěru.

Říkají: „Kdopak nám dá poznat blaho?“
Ty, Pane, ukaž nám svou jasnou tvář!
Víc radosti to mému srdci dodá,
než mají oni z hojné úrody.

Pokojně ulehnu a klidně usnu,
vždyť ty dbáš, Pane, o mé bezpečí.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 90 | věčný Bůh, útočiště každého člověka

U Boha je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. (2 Petr 3,8)

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: „Tys mé útočiště,
můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.“

Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců,
před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi,†
pod jeho křídly dojdeš ochrany
vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.

Nebudeš strachovat se nočních příšer
a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží,
moru, jenž řádí za bílého dne.

I když jich padne po tvém boku tisíc,†
ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne.

Naopak, na své oči budeš vidět,
spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště,
ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.

Proto nic zlého se ti nepřihodí,
nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz,
na všech tvých cestách být ti ochránci.

A proto budou na rukou tě nosit,
aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech
a lva i draka klidně zašlápneš.

„Že je mi oddán, já ho vysvobodím,
ochráním, že se k mému jménu zná.
A vyslyším ho, když mě bude vzývat,†
budu s ním v každém jeho soužení,
zachráním ho a ke cti pozvednu.

Dosyta obdařím ho dlouhým věkem
a svoji spásu mu dám uvidět.

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků Amen

psalm 133 | Chvalte Pána ve chrámě i v noci!

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. (Zj 19, 5)

Nuže, Pána velebte,
všichni služebníci Páně,
kteří v domě Pánově
bdíte za nočního času!

Vzneste ruce ke svatyni,
Pána velebte a chvalte!
Ze Siónu žehnej ti Pán,
jenž stvořil zem i nebe!

sláva Otci, i Synu i Duchu svatému - po všechny věky věků AmenList svatého Jakuba - Víra a předpojatost

Bratři moji, nesměšujte ohled na osoby s vírou v našeho oslaveného Pána Ježíše Krista.Dejme tomu, že do vašeho shromáždění vejde nějaký muž se zlatým prstenem, ve skvělém oděvu, a že zároveň vejde nějaký chudák ve špinavém oděvu.Obracíte zraky k tomu, kdo má skvělý oděv, a říkáte mu: "Ty se posaď sem, na čestné místo." A tomu chudému říkáte: "Ty si stoupni tam," anebo: "Sedni si na zem k mé podnožce."Nevyslovujete tím ve svém nitru určitý soud a nestáváte se zvráceně smýšlejícími soudci?Poslyšte, moji milovaní bratři: nevyvolil si Bůh ty chudé v očích světa za bohaté ve víře a za dědice Království, jež přislíbil těm, kdo ho milují?Ale vy chudákem pohrdáte! A neutiskují vás právě bohatí? Nevláčejí vás k soudům právě oni?Nerouhají se právě oni tomu vznešenému Jménu, jež nad vámi bylo vzýváno?Jestliže tedy plníte královský zákon podle Písma: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého, dobře činíte;ale máte-li ohled na osoby, dopouštíte se hříchu, a Zákon vás odsuzuje jako porušovatele.Jestliže někdo zachovává úplně celý Zákon a v jediné věci pochybí, bude se odpovídat za provinění proti všemu.Neboť ten, který řekl: Nezcizoložíš, řekl rovněž: Nezabiješ. Jestliže se tedy vystříháš cizoložství, ale zabiješ, už jsi Zákon přestoupil.Mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody.Neboť soud nezná milosrdenství pro toho, kdo nejednal milosrdně; soud je však milosrdenství.Bratři moji, co je to platné, když někdo říká: "Mám víru," nemá-li skutky? Což ho ta víra může spasit?Jsou-li některý bratr či sestra nazí, nedostává-li se jim každodenní obživy,a někdo z vás jim řekne: "Jděte v pokoji, zahřejte se, najezte se," a nedá jim, co potřebuje jejich tělo, co je to platné?A tak je tomu s vírou: nemá-li skutky, je zcela mrtvá.Naopak se řekne: "Ty máš víru, a já mám zase skutky? Ukaž mi tu svou víru bez skutků; a já ti svými skutky ukáži svou víru.Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře činíš. I démoni tomu věří a třesou se.Chceš, pošetilý člověče, zvědět, že víra beze skutků je jalová?Což nebyl náš otec Abrahám ospravedlněn skutky, když na oltáři přinesl v oběť svého syna Izáka?Tak to vidíš: víra působila spolu s jeho skutky a skrze skutky se jeho víra stala dokonalou.Tak se splnilo Písmo, které říká: Abrahám uvěřil Bohu, bylo mu to připočteno ke spravedlnosti a byl nazván přítelem Božím."Tak to vidíte: člověk je ospravedlňován skutky, a ne pouhou vírou.Právě tak je to s nevěstkou Rahab, nebyly to snad skutky, co ji ospravedlnilo, když přijala posly a propustila je jinou cestou?Jako je mrtvé tělo bez duše, tak je mrtvá víra bez skutků.
℣ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℟ Do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.
℣ Ty jsi nás vykoupil, Pane Bože věrný,
℟ odevzdávám svého ducha,
℣ sláva Otci i Synu i Duchu svatému
℟ do tvých rukou Pane, odevzdávám svého ducha.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Navštiv Bože náš příbytek, a ochraň nás před úklady nepřítele.
Pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás
a stále nás provázej svým poženáním.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Ať všemohoucí a milosrdný Bůh vám žehná a vás chrání, Otec i Syn i Duch svatý.
Amen